به سایت دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه خوش آمدید.
دکتر علی اکبر ویسی رایگان

آلبوم چرخشی

  • جلسه پایش گروه پرستاری در تاریخ 23/7/1397 با حضور معاونت محترم آموزش و مدیران محترم این معاونت در دو جلسه نشست با دانشجویان کارشناسی ارشد و اعضای هیئت علمی برگزار و مشکلات آموزشی دانشجویان و اساتید مورد بررسی قرارگرفت. کمبود اعضای هیئت علمی، افزایش
  • دانشجویان جدید الورود
  • مهر
  • عکس بررسی وضعیت سلامت
  • مهارتها
  • مهارتها
  • عکس بررسی وضعیت سلامت
  • عکس بررسی وضعیت سلامت
  • عکس مراقبت پرستاری
  • دکتر علی رضا عبدی