به سایت دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه خوش آمدید.
سیزده آبان

آلبوم چرخشی

 • جلسه پایش گروه پرستاری در تاریخ 23/7/1397 با حضور معاونت محترم آموزش و مدیران محترم این معاونت در دو جلسه نشست با دانشجویان کارشناسی ارشد و اعضای هیئت علمی برگزار و مشکلات آموزشی دانشجویان و اساتید مورد بررسی قرارگرفت. کمبود اعضای هیئت علمی، افزایش
 • دانشجویان جدید الورود
 • مهر
 • عکس بررسی وضعیت سلامت
 • مهارتها
 • مهارتها
 • عکس بررسی وضعیت سلامت
 • عکس بررسی وضعیت سلامت
 • عکس مراقبت پرستاری
 • دکتر علی رضا عبدی
سمینار و همایش و کنگره
 

 

 

کار گاه آشنایی  بامقرات  نخبگان ساعت 12-13 دانشکده پزشکی  19/8/97

 

 

قابل توجه دانشجویان نخبه گارکاه آشنایی با مقرات 19/8/97 دانشکده پزشکی قابل توجه دانشجویان نخبه گارکاه آشنایی با مقرات 19/8/97 دانشکده پزشکی