مدیر توسعه و فن آوری

فلاحی

مسعود فلاحی کارشناش ارشد  پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی /مربی/رزومه

شرح وظایف:

دفتر توسعه آموزش به‌عنوان مرکزی پویا و کانون تبادلات فکری و عملی در جهت تصمیمات عملی در زمینه برنامه‌های آموزشی دانشگاه دارای شرح وظایف زیرمی باشد:

-      همکاری در ارتقای توانمندی‌های اعضای هیئت ‌علمی در زمینه‌های مختلف آموزش علوم پزشکی.

-      همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیئت‌علمی و فرایندهای آموزشی در دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه.

-      ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح‌های پژوهش در آموزش.

-      ارائه مشاوره در زمینه‌های مختلف فرایند یاددهی-یادگیری، اجرایروش‌های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه‌های آموزشی و اعضای هیئت‌علمی دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه.

-      شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده.

 

آیین نامه اجرایی pdf

 
 

تلفن08338162386


 

 

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار ، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 6719816593
تلفن : 38162538 - 38162401
فکس: 38162532 - 38162520