کمیته برنامه ریزی آموزشی

هدف :

ارتقای کیفیت برنامه های درسی در گروه های آموزشی دانشکده و نهادینه کردن روش های

نوین علمی در فرآیندهای آموزشی.

فعالیت های مورد انتظار :

* انطباق محتوی برنامه های درسی با نیاز جامعه و وظایف دانشجویان در آینده.

*بررسی و بازنگری برنامه های آموزشی موجود.

* ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه از طریق مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی چگونگی تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی، تهیه لاگ بوک.

* ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس و بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا.

* نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و ارزشیابی آنها.

* همکاری و پیگیری ارائه طرح درس (plan lesson) و طرح دوره (course plan).

* بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی و پیشنهاد برنامه های جدید با همکاری گروه های آموزشی.

* پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و طرح درس(نظری و بالینی).

* تبیین، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی ( اعم از محتوای آموزشی، شیوه های تدریس و...).

* مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در اجرای روش های نوین آموزشی و تدریس.

************

 

اعضاء کمیته برنامه ریزی آموزشی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

آقای دکترعلیرضا عبدی

2

آقای دکترعلی اکبر ویسی رایگان

3

آقای کامران وفایی

4

خانم اعظم فرجی

 5  آقای محمدمهدی خشمین

6

خانم دکترسوسن حیدرپور

7

آقای دکتر بهنام خالدی

8

خانم دکترمرضیه کبودی

9

خانم دکترمژگان خلیلی

10

خانم دکترطیبه ماه ور

11

خانم دکتر پروین عباسی

12

خانم راحله رسد

13

خانم سمیرا گلعذار

14

آقای دکترخلیل مرادی

15

خانم دکترفاطمه حدادیان