کمیته برنامه ریزی درسی

هدف :

ارتقای کیفیت برنامه های درسی در گروه های آموزشی دانشکده و نهادینه کردن روش های

نوین علمی در فرآیندهای آموزشی.

فعالیت های مورد انتظار :

* انطباق محتوی برنامه های درسی با نیاز جامعه و وظایف دانشجویان در آینده.

*بررسی و بازنگری برنامه های آموزشی موجود.

* ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه از طریق مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی چگونگی تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی، تهیه لاگ بوک.

* ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس و بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا.

* نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و ارزشیابی آنها.

* همکاری و پیگیری ارائه طرح درس (plan lesson) و طرح دوره (course plan).

* بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی و پیشنهاد برنامه های جدید با همکاری گروه های آموزشی.

* پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و طرح درس(نظری و بالینی).

* تبیین، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی ( اعم از محتوای آموزشی، شیوه های تدریس و...).

* مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در اجرای روش های نوین آموزشی و تدریس.

************

 

کمیته برنامه ریزی درسی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

خانم دکترسوسن حیدرپور

مسئول کمیته

s.heydarpour@yahoo.com

2

خانم دکتر پروین عباسی

عضوکمیته

3

خانم اعظم فرجی

مسئول EDO

4

خانم دکترمژگان خلیلی

عضوکمیته

5

آقای دکتر بهنام خالدی

عضوکمیته

6

آقای دکتر وحید قنبری

عضوکمیته

7

خانم لیدا منتی

عضوکمیته

8

آقای احمد خشای

عضوکمیته

9

آقای دکترعلی اکبر ویسی رایگان

عضوکمیته

10

خانم دکتر مستانه کامروامنش

عضوکمیته

11

آقای دکتر رستم جلالی

عضوکمیته

12

آقای محمود رحمتی

عضوکمیته

13

آقای دکتر محمدمهدی محمدی

عضوکمیته

 14 خانم دکتر سمیرا گلعزار

عضوکمیته

                                                                     

 

 

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار ، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 6719816593
تلفن : 38162538 - 38162401
فکس: 38162532 - 38162520