کارگروه برنامه ریزی آموزشی

هدف :

ارتقای کیفیت برنامه های درسی در گروه های آموزشی دانشکده و نهادینه کردن روش های

نوین علمی در فرآیندهای آموزشی.

فعالیت های مورد انتظار :

* انطباق محتوی برنامه های درسی با نیاز جامعه و وظایف دانشجویان در آینده.

*بررسی و بازنگری برنامه های آموزشی موجود.

* ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه از طریق مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی چگونگی تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی، تهیه لاگ بوک.

* ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس و بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا.

* نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و ارزشیابی آنها.

* همکاری و پیگیری ارائه طرح درس (plan lesson) و طرح دوره (course plan).

* بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی و پیشنهاد برنامه های جدید با همکاری گروه های آموزشی.

* پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و طرح درس(نظری و بالینی).

* تبیین، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی ( اعم از محتوای آموزشی، شیوه های تدریس و...).

* مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در اجرای روش های نوین آموزشی و تدریس.

************

 

کارگروه برنامه ریزی آموزشی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

خانم دکترسوسن حیدرپور

مسئول کارگروه

s.heydarpour@yahoo.com

2

خانم دکتر پروین عباسی

عضو کارگروه

3

خانم اعظم فرجی

عضو کارگروه

4

خانم دکترطیبه ماه ور

عضو کارگروه

5

خانم دکترمرضیه کبودی

عضو کارگروه

6

خانم دکترمژگان خلیلی

عضو کارگروه

7

آقای دکتر بهنام خالدی

عضو کارگروه

8

آقای دکترعلیرضا عبدی

عضو کارگروه

9

خانم لیدا منتی

عضو کارگروه

10

آقای احمد خشای

عضو کارگروه

11

آقای دکترعلی اکبر ویسی رایگان

عضو کارگروه

12

خانم دکتر مستانه کامروامنش

عضو کارگروه

13

آقای دکتر رستم جلالی

عضو کارگروه

14

آقای محمود رحمتی

عضو کارگروه

15

آقای دکتر نادر سالاری

عضو کارگروه