گروه آموزشی سلامت باروری/ مدیر گروه

مرضیه کبودی سرکار خانم دکتر مرضیه کبودی مدیر گروه سلامت باروری دکترای تخصصی بهداشت باروری از  دانشگاه تهران/ دانشیار/ رزومه

علاقه مندیپژوهش های کیفی و ترکیبی در موضوعات سلامت باروری و جنسی، مطالعات جمعیتی

 fkaboudi @ kums. ac. ir

تلفن 08338162559