معرفی رشته ها

رشته های کارشناسی ارشد:

1- کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

2- کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

3- کارشناسی ارشد روان پرستاری

4- کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی

5--کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

6--کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

کارکنان

 مریم صادقی کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

کارکنان ساحل ویسی کارشناس تحصیلات تکمیلی