دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مدیریت پژوهش / لیست طرح های مصوب پژوهشی