مسئول واحد


اعظم فرجی

اعظم فرجی

دانشجوی دکتری تخصصصی پرستاری (PHD)  

مرتبه: مربی

علاقمندی پژوهش در بخش های ویژه (CCU-ICU-دیالیز-اورژانس)-مشکلات آموزش بالینی

رزومه

ایمیل: faraji.azam@gmail.com

 

کارشناس گروه

 

 

 مریم سلیمیکارشناس ارشد گروه پرستاری سالمندی و روان پرستاری

 Email: salimim68@yahoo.com

 

 

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار ، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 6719816593
تلفن : 38162538 - 38162401
فکس: 38162532 - 38162520