طرح درس روانشناسی فردی و اجتماعی پرستاری بیماریهای روان مدرس محمود رحمتی 

دانشکده پرستاری و مامایی

عنوان درس :  روانشناسی فردی و اجتماعی                                      مخاطبان: دانشجویان کارشناسی پرستاری ترم یک.

تعدادواحد: (یا سهم استاد از واحد) 2 واحد نظری، دکتر علی اکبر فروغی (1 واحد)، آقای محمود رحمتی (1 واحد).

ساعت پاسخگویی به سوالات فراگیر:  یکشنبه ساعت 14-12

زمان ارائه درس:  یکشنبه  ساعت 18- 16          مدرس: آقای رحمتی

درس و پیش نیاز: ندارد.

هدف کلی درس :  این درس به منظور آشنایی دانشجو با مفاهیم اصلی روان شناسی با تاکید بر رفتار های فردی، گروهی و ارتباطات اجتماعی تنظیم شده است. در این درس مفاهیمی نظیر ارگانیزم، اساس زیستی رفتار، شخصیت، هیجان، مراحل رشد و تکامل از جنینی تا پیری، تعامل اجتماعی، ناهنجاری های فردی، اجتماعی و... توضیح داده می شود.

اهداف کلی جلسات :

1.آشنایی دانشجویان با تعریف روانشناسی، تاریخچه و مکاتب روانشناسی.

2. آشنایی با انواع رشته های روان شناسی، تعریف روان شناسی اجتماعی و کاربرد آن.

3. آشنایی با ارگانیسم، تفاوت های فردی، تعامل شخصیت با محیط.

4. آشنایی با تعریف شخصیت، شخصیت در رویکرد روانکاوانه،.

5. آشنایی با مفاهیم روان پویایی، نظریه رشد روانی- جنسی.

6. آشنایی با مکانیزم های دفاعی.

7. آشنایی با نظریه رشد روانی اجتماعی اریکسون.

8. آشنایی با رویکرد رفتارگرایانه شخصیت.

9. آشنایی با رویکرد پدیدارشناسانه شخصیت، نظریهُ مازلو

10. آشنایی با نظریه رشد ذهنی پیاژه

11. آشنایی با مفهوم هوش و انواع آن، حافظه

12. آشنایی با مفهوم احساس و ادراک

13. آشنایی با  مفهوم هیجان، پرخاشگری

14. آشنایی با  تعارض و ناکامی

15. آشنایی با نظریۀ ارتباطات بین فردی سالیوان، نقش فرهنگ در ارتباط

16.  آشنایی با ناهنجاری های اجتماعی

اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

هدف کلی جلسه اول:  آشنایی با تعریف روانشناسی، تاریخچه و مکاتب روانشناسی.

اهداف ویژه جلسه اول:

در پایان دانشجو قادر باشد؛

1-1 روان شناسی را تعریف کند و  اهداف روانشناسی را توضیح دهد.

2-1 تاریخچه شکل گیری روانشناسی را شرح دهد.

3-1 انواع مکاتب روانشناسی را نام ببرد.

4-1 هر یک از مکاتب روان شناسی را توضیح داده و حوزه هریک را در روانشناسی مشخص نماید.

هدف کلی جلسه دوم: آشنایی با انواع رشته های روان شناسی، تعریف روان شناسی اجتماعی و کاربرد آن.

اهداف ویژه جلسه دوم:

در پایان دانشجو قادر باشد؛

1-2  انواع رشته های روان شناسی را تعریف کند.

2-2  روانشناسی اجتماعی را تعریف کند.

3-2  تاریخچه و تحول روانشناسی اجتماعی را بیان کند.

4-2  اهمیت روانشناسی اجتماعی را شرح دهد.

5-2  تفاوت روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی و مردم شناسی را توضیح دهد.

هدف کلی جلسه سوم: آشنایی با ارگانیسم، تفاوت های فردی، تعامل شخصیت با محیط

اهداف ویژه جلسه سوم:

در پایان دانشجو قادر باشد؛

1-3  اساس زیستی رفتار موجود زنده را توضیح دهد.

2-3  علت تفاوت های فردی را توضیح دهد.

3-3  نقش عوامل وراثت و محیط در شکل گیری رفتار بیان نماید.

3-4  تعامل شخصیت با محیط را شرح دهد.

هدف کلی جلسه چهارم : آشنایی با تعریف شخصیت، شخصیت در رویکرد روانکاوانه.

اهداف ویژه جلسه چهارم:

در پایان دانشجو قادر باشد؛

1-4 شخصیت را تعریف کند.

2-4  مفاهیم منش و مزاج را توضیح دهد.

3-4  شخصیت را در رویکرد روانکاوانه تعریف کند.

4-4  ساختار ذهن را در رویکرد روانکاوی شرح دهد.

هدف کلی جلسه پنجم: آشنایی با مفاهیم روان پویایی، نظریه رشد روانی- جنسی.

اهداف ویژه جلسه پنجم:

در پایان دانشجو قادر باشد؛

1-5  اجزای شخصیت را در رویکرد روانکاوی توضیح دهد.

2-5  مفاهیم روان پویایی را نام برده و توضیح دهد.

3-5 مراحل پنجگانه رشد روانی- جنسی را توضیح دهد.

4-5 انواع آزمون های شخصیت و کاربرد های آنها را بداند.

هدف کلی جلسه ششم: آشنایی با مکانیزم های دفاعی.

اهداف ویژه جلسه ششم:

در پایان دانشجو قادر باشد؛

1-6 مکانیزم های دفاعی را تعریف کند.

2-6 کاربرد مکانیزم های دفاعی را شرح دهد.

3-6 انواع مکانیزم های دفاعی را توضیح دهد.

4-6 انواع مکانیزم های دفاعی را از یکدیگر تفکیک کرده و مثال بیاورد.

هدف کلی جلسه هفتم:  آشنایی با نظریه رشد روانی اجتماعی اریکسون.

اهداف ویژه جلسه هفتم:

در پایان دانشجو قادر باشد؛

1-7 مراحل هشتگانه رشد روانی –  اجتماعی اریکسون را نام ببرد.

2-7 هر یک از مراحل هشتگانه رشد روانی –  اجتماعی اریکسون را توضیح دهد.

3-7 خصوصیات هر یک از مراحل را شرح دهد.

4-7 مراحل هشتگانه رشد روانی –  اجتماعی اریکسون را تفکیک و با هم مقایسه کند.

هدف کلی جلسه هشتم:  آشنایی با رویکرد رفتارگرایانه شخصیت.

اهداف ویژه جلسه هشتم:

در پایان دانشجو قادر باشد؛

1-8 شخصیت را در رویکرد رفتارگرایانه تعریف کند.

2-8 نظریه شرطی سازی کلاسیک را توضیح دهد.

3-8 نظریه شرطی سازی فعال را توضیح دهد.

4-8 یادگیری را تعریف نماید.

5-8 اصول یادگیری را توضیح دهد.

هدف کلی جلسه نهم: آشنایی دانشویان با رویکرد پدیدارشناسانه شخصیت، نظریه مازلو و مفهوم انگیزش

اهداف ویژه جلسه نهم:

در پایان دانشجو قادر باشد؛

1-9  مفهوم شخصیت را در رویکرد پدیدارشناسانه توضیح دهد.

2-9  نیازهای اساسی انسان را از دیدگاه مازلو نام ببرد.

3-9  تئوری نیازهای مازلو را توضیح دهد.

4-9  مفهوم انگیزش را بیان نموده و ارتباط آن را با نیازها درک کند.

هدف کلی جلسه دهم: آشنایی دانشجویان با نظریه رشد ذهنی پیاژه

اهداف ویژه جلسه دهم:

در پایان دانشجو قادر باشد؛

1-10مراحل رشد شناختی پیاژه را نام ببرد.

2-10مرحله حسی حرکتی را توضیح داده و خصوصیات آن را شرح دهد.

3-10مرحله پیش عملیاتی را توضیح داده و خصوصیات آن را شرح دهد.

4-10مرحله عملیات عینی را توضیح داده و خصوصیات آن را شرح دهد.

5-10مرحله تفکر صوری را توضیح داده و خصوصیات آن را شرح دهد.

هدف کلی جلسه یازدهم: آشنایی دانشجویان با مفهوم هوش و انواع آن، حافظه

اهداف ویژه جلسه یازدهم:

در پایان دانشجو قادر باشد؛

1-11 هوش را تعریف کند.

2- 11عوامل موثر برهوش را نام ببرد.

3- 11نظریه های مرتبط با هوش (کتل، اسپیرمن و ترستون) را توضیح دهد.

4-11 نحوه تعیین ضریب هوش را بیان کند.

5-11 حافظه را تعریف کند و انواع ان را نام ببرد.

6-11 مراحل حافظه را ذکر کند.

هدف کلی جلسه دوازدهم: آشنایی دانشجویان با مفاهیم توجه، احساس و ادراک

اهداف ویژه جلسه دوازدهم:

در پایان دانشجو قادر باشد؛

1-12 مفهوم احساس را توضیح دهد.

2-12 عملکردهای اندام حسی بدن انسان را توضیح دهد.

3-12 مفهوم توجه و  ادراک را توضیح دهد.

4-12 تفاوت احساس با ادراک را بیان نماید.

5-12 عوامل موثر بر ادراک انسان را نام ببرد.

6-12 انواع اختلالات درک را توضیح دهد.

هدف کلی جلسه سیزدهم: آشنایی دانشجویان با  مفهوم هیجان، پرخاشگری

اهداف ویژه جلسه سیزدهم:

در پایان دانشجو قادر باشد؛

1-13هیجان را تعریف کند.

2-13نظریه های هیجان (جیمز لانگه، پسخوراند زیستی و لازاروس) را شرح دهد.

3-13 اجزای هیجان را توضیح دهد.

4-13 انواع هیجان را بیان نماید.

5-13 پرخاشگری را تعریف نماید.

6-13 علل پرخاشگری را توضیح دهد.

7-13 راههای کنترل پرخاشگری را نام ببرد.

هدف کلی جلسه چهاردهم: آشنایی دانشجویان با  تعارض و ناکامی

اهداف ویژه جلسه چهاردهم:

در پایان دانشجو قادر باشد؛

1-14 مفهوم تعارض و ناکامی را توضیح دهد.

2-14 اشکال واکنش به ناکامی را توضیح دهد.

3-14 انواع تعارض را نام برده و توضیح دهد.

4-14 سازگاری با تعارض و ناکامی را توضیح دهد.

هدف کلی جلسه پانزدهم: آشنایی دانشجویان با نظریۀ ارتباطات بین فردی سالیوان، نقش فرهنگ در ارتباط

اهداف ویژه جلسه پانزدهم:

در پایان دانشجو قادر باشد؛

1-15 نظریه ارتباطات بین فردی سالیوان را توضیح دهد.

2-15 مفهوم فرهنگ را بیان نماید.

3-15 نقش فرهنگ بر ارتباط را توضیح دهد.

هدف کلی جلسه شانزدهم: آشنایی دانشجویان با ناهنجاری های اجتماعی

اهداف ویژه جلسه شانزدهم:

در پایان دانشجو قادر باشد؛

1-16ناهنجاریهای اجتماعی را تعریف کند.

2-16عوامل موثر در انحرافات اجتماعی را توضیح دهد.

3-16مفهوم بزهکاری و جرم و انواع آن را بیان نماید.

4-16راههای پیشگیری و مبارزه با انحرافات اجتماعی را توضیح دهد.

منابع:

1.       قرآن کریم. ترجمه استاد محمد مهدی فولادوند.

2.       اتکینسون، ریتال و دیگران. زمینه روان شناسی هیلگارد. ترجمه حسن رفیعی، جلد اول و دوم. تهران انتشارات ارجمند، 1388.

3.       دواچی اقدس، طبایی سکینه. روانشناسی اجتماعی برای دانشجویان پرستاری و مامایی. انتشارات شهراب. تهران؛ 1384

4.     تایلور ، کارول و دیگران . اصول پرستاری تایلور ( مفاهیم پرستاری ) بخش یک و دو . گروه مترجمین دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران : نشر و تبلیغ بشری 1388.

5.       سارافینو، ادواردپ . روان شناسی سلامت. ترجمه دکتر سید علی احمدی ابهری و دیگران، تهران: انتشارات رشد، 1384.

6.       شاملو، سعید. بهداشت روانی. تهران: انتشارات رشد ، 1382.

7.       کاپلان، هارولد و سادوک بنیامین. خلاصه روانپزشکی. ترجمه نصر الله پور افکاری، جلد اول، تهران: انتشارات شهر آب.

8.       کوشان ، محسن. روانشناسی عمومی و اجتماعی برای  پرستار.  تهران: انتشارات اندیشه رفیع، 1386.

9.       گنجی ، حمزه. روانشناسی عمومی. تهران: انتشارات ارسباران ، 1376.

10.  Beck, C, K, Rawlins, R.P and Williams, SR. Mental Health Psychiatric Nursing. Washiatric Mental Health Nursing. V.S.A, Lippincott Company, 1989.

11.  Brooking Julia I. Ritter Susan A.H, Thomas Ben L.A Textbook of Psychiatric and Mental Health Nursing. U.K, Churchill Livingstone 1992.

12.  Fortinash  Holoday .Psychiatric Mental Health Nursing . Second Edition. Mosby .2000.

13.  Mohr. WANDA K. Psychiatric – Mental Health Nursing .Sixth Edition .Lippincott Williams Wiking .2006.

14.  Stuart Sundeen .Principles and Practice of Psychiatric Nursing. Sixth Edition .Mosby , 2005

روش تدریس:

سخنرانی، بحث گروهی و کنفرانس

وسایل آموزشی :

ویدئو پرژکتور، کامپیوتر، وایت برد

سنجش و ارزشیابی

آزمون

روش

سهم از نمره کل

تاریخ

ساعت

کوئیز

شفاهی

1 نمره

////////////////

////////////////

آزمون میان ترم

کتبی

4 نمره

پایان هفته هشتم

آزمون پایان ترم

کتبی

14 نمره

حضور فعال در کلاس

1 نمره

مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:

- حضور منظم و  بموقع در کلاس قبل از حضور استاد و عدم ترک کلاس تا پایان وقت.

- تشخیص مجاز بودن غیبت در جلسات درس با ارائه مدراک مستند و با تشخیص معاون محترم آموزشی دانشکده.

- شرکت در فعالیت ها و بحث های گروهی.

- ارائه تکالیف خواسته شده در طول ترم.

- خاموش کردن تلفن همراه یا silent  گذاشتن آن.

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی- گروه آموزشی روان پرستاری

نیمسال دوم 1400-401

 

عنوان درس :   اختلالات روانی بزرگسالان و مراقبتهای روان پرستاری                                       مخاطبان: دانشجویان کارشناسی ارشدروان پرستاری

تعدادواحد:(یا سهم استاد از واحد) 1 واحد نظری، یک واحد کارآموزی   ( دکتر امیر جلالی1 واحد بهنام خالدی 1 واحد)                             

ساعت پاسخگویی به سوالات فراگیر: روزهای شنبه و یکشنبه 14-12

زمان ارائه درس:   روزهای یکشنبه 16-14 و دوشنبه 16-14                                                   مدرس: دکتر امیر جلالی1 واحد بهنام خالدی 1 واحد

درس و پیش نیاز: اصول سلامت روان و روان پرستاری- اصو.ل مشاوره در روان پرستاری 

 

هدف کلی درس :

این درس به منظور کسب دانش و بینش در جهت شناخت بیشتر  اختلالات روانی بزرگسالان برسی و تشخیص نیازهای آنان و اجرای تدابیر پرستاری مناسب از پیشگیری تا نوتوانی می باشد.

 

اهداف کلی جلسات : (جهت هر جلسه یک هدف)

1- آشنایی دانشجویان با طبقه بندی DSM-V  اختلالات روان پزشکی

2-آشنایی دانشجویان با اختلالات اضطرابی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

3-آشنایی دانشجو.یان با اختلالات اسکیزوفرنی و سایکوتیک

4- آشنایی دانشجو.یان با اختلالات اسکیزوفرنی و سایکوتیک و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

5- آشنایی دانشجویان با اختلالات خلقی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

6- آشنایی دانشجویان با اختلالات جنسی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

7- آشنایی دانشجویان با اختلالات شخصیت و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

8- آشنایی دانشجویان با اختلالات شناختی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

9- آشنایی دانشجویان با اختلالات سایکوسوماتیک و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

 

اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

هدف کلی جلسه اول: آشنایی دانشجویان با طبقه بندی DSM-V  اختلالات روان پزشکی

اهداف ویژه جلسه اول:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-1-            طبقه بندی اصلی اختلالات روانی منطبق بر DSM-V  را نام ببرد

2-1-       اهمیت استفاده از طبقه بندی DSM-V  را در شناخت بیماریهای روانی را توضیح دهد.

3-1-       دو معیار شدت و عود را جهت تشخیص اختلالات روانی براساس DSM-Vرا توضیح دهد.

4-1-        معیارهای تشخیصی براساس DSM-V را شرح دهد.

 

هدف کلی جلسه دوم: آشنایی دانشجویان با اختلالات اضطرابی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

اهداف ویژه جلسه دوم:

در پایان دانشجو قادر باشد

 

1-2-  خصوصیات اختلالات اضطرابی را بیان کند.

2-2-   دو عامل سن و جنس را در اختلالات اضطرابی شرح دهد.

3-2-    نظر مکاتب انسان گرایی و روانکاوی را در مورد اضطراب مقایسه کند.

4-2-     اضطراب سالم و اضطراب بیمارگونه را با یکدیگر مقایسه  نماید.

5-2-     چهار عامل تاثیر گذار در بروز اختلالات اضطرابی را نام ببرد .

6-2-    انواع اختلالات اضطرابی (اختلال اضطرابی منتشر، پانیک ، فوبی ، وسواس اجباری ، اختلال استرس پس از حادثه ) را لیست کرده و توضیح دهد.

7-2- مداخلات پرستاری بر اساس تشخیص های پرستاری اختلالات اضطرابی را شرح دهد.

8-2-   سه  مورد از روشهای رفتار درمانی مورد استفاده در اختلال ترس بیمارگونه را توضیح دهد.

 

هدف کلی جلسه سوم: آشنایی دانشجو.یان با اختلالات اسکیزوفرنی و سایکوتیک

اهداف ویژه جلسه سوم:

در پایان دانشجو قادر باشد

 

1-3-  خصوصیات اختلالات اسکیزوفرنی را بیان کند.

2-3- همه گیر شناسی ، سبب شناسی اختلالات اسکیزوفرنی را توضیح دهد.

3-3- نقش سن و جنس را در شروع اختلال اسکیزوفرنیا با یکدیگر مقایسه کند

4-3- تأثیر عوامل فرهنگی و احتماعی را در بروز اختلال اسکیزوفرنیا نقد کند

5-3- ارتباط ناقلهای عصبی دوپامین و سروتونین و گابا را در سبب شناسی اختلال اسکیزوفرنیا تجزیه و تحلیل کند

6-3- تأثیر آلودگی با ویروس ها در زمان حاملگی در بروز اختلال اسکیزوفرنیا را توضیح دهد

7-3- دیدگاه نظریه های شناختی و یادگیری را دربروز اختلال اسکیزوفرنیا با دیکدیگر مقایسه کند

8-3- علائم مثبت و منفی را در اختلال اسکیزوفرنیا با ذکر مثال مقایسه کند

9-3- دو روش تشخیص اختلال اسکیزوفرنی را نام ببرد

 

هدف کلی جلسه چهارم: آشنایی دانشجو.یان با اختلالات اسکیزوفرنی و سایکوتیک و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

اهداف ویژه جلسه چهارم:

در پایان دانشجو قادر باشد

 

1-4- دو علامت عمده اسکیزوفرنیا پارانوئید و کاتاتونیک را تشخیص دهد

2-4-تفاوت اختلالات اسکیزوفرنیا نامتمایز و باقیمانده را تجزیه و تحلیل کند

3-4-اختلال اسکیزوفرنیا آشفته را شرح دهد

4-4-پسیکوز موقت را با ذکر علائم آن شرح دهد

5-4-تفاوت اختلالات ، اسکیزو افکتیو و هذیانی را شرح دهد

6-4-پسیکوز ناشی از مصرف مواد و شرایط طبی را با ذکر یک مثال مقایسه کند.

7-4-روش روان درمانی و دارو درمانی را در اختلالات اسکزوفرنیا نقد کند

8-4-پیش آگهی اختلالات هذیانی و اسکیزوفرنی فرم و ساده پسیکوز موقت را تجزیه و تحلیل کند

9-4-فرآیند پرستاری را در هذیانها و توهمات اختلالات اسکیزوفرنی شرح دهد

10-4-فرآیند پرستاری را در مورد اسکیزوفرنیا کاتاتونیک توضیح دهد

 

هدف کلی جلسه پنجم: آشنایی دانشجو.یان با سایر اختلالات خلقی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

اهداف ویژه جلسه پنجم:

در پایان دانشجو قادر باشد

 

1-5-  خصوصیات اختلالات خلقی را بیان کند.

2-5- همه گیر شناسی ، سبب شناسی و روشهای درمانی اختلالات خلقی را توضیح دهد.

3-5-انواع اختلالات دو قطبی را بیان کند.

4-5- انواع اختلالات خلقی(افسردگی اساسی ،دیس تایمیک،ملانکولی راجعه ) را لیست کرده و توضیح دهد.

5-5- اختلال مانیا و علائم آن را بیان کند

6--5- انواع درمان های رایج در اختلالات خلقی را توضیح دهد. 

7-5- مداخلات پرستاری بر اساس تشخیص های پرستاری اختلالات خلقی را شرح دهد.

 

هدف کلی جلسه ششم: آشنایی دانشجویان با اختلالات جنسی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

اهداف ویژه جلسه ششم:

در پایان دانشجو قادر باشد

 

1-6- رفتارهای جنسی سالم وناسالم را توضیح دهد.

2-6- عقاید و ارزشیابی شخصیتی خود را در ارتباط با روابط جنسی سالم و ناسالم مورد نقد قرار دهد .

3-6- - انواع پارافیلیا را نام برده و به اختصار توضیح دهد.

4-6-  در مورد سه علل عمده در بروز اختلالات جنسی توضیح دهد .

5-6-  درمانهای متداول در اختلالات جنسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .

6-6- علائم و نشانه های اختلالات هویت جنسی را در کودکان و بزرگسالان مقایسه کند .

7-6- فرآیند مراقبتی از بیمار با اختلال جنسی را بنویسد

 

 

هدف کلی جلسه هفتم: آشنایی دانشجویان با اختلالات شخصیت و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

اهداف ویژه جلسه هفتم:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-7 شخصیت و اختلالات شخصیت را تعریف کزرده و خصوصیات مشترک این اختلالات را بیان کند.

2-7 انواع کلاسترهای اختلالات شخصیت را نام ببرد

3-7 علائم و نشانه های بیماران مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوئید را توضیح دهد.

4-7 علائم و نشانه های  بیماران مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید را توضیح دهد.

5-7 علائم و نشانه های  بیماران مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوتایپال را توضیح دهد.

6-7 علائم و نشانه های  بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی جبری را توضیح دهد.

7-7 علائم و نشانه های  بیماران مبتلا به اختلال شخصیت نمایشی را توضیح دهد.

8-7 علائم و نشانه های  بیماران مبتلا به اختلال شخصیت خوشیفته را توضیح دهد.

9-7 علائم و نشانه های  بیماران مبتلا به اختلال شخصیت دوری گزین را توضیح دهد.

10-7 علائم و نشانه های  بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وابسته را توضیح دهد.

11-7 علائم و نشانه های  بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی را توضیح دهد.

12-7 علائم و نشانه های  بیماران مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی را توضیح دهد.

13- 7روشهای درمانی در اختلالت شخصیت را بیان کند.

14-7  سه تشخیص پرستاری در اختلالات شخصیت را بیان کند

 

هدف کلی جلسه هشتم: آشنایی دانشجویان با اختلالات شناختی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

اهداف ویژه جلسه هشتم:

در پایان دانشجو قادر باشد

 

1-8 اختلالات شناختی را تعریف وعلائم و نشانه های  کلی این اختلالات را بیان کند.

2-8  علائم و نشانه های بیماران مبتلا به دلیریوم را بیان کند.

3-8 مراقبت های پرستاری در بیماران مبتلا به دلیریوم را با ذکر تشخیص پرستاری توضیح دهد

4-8  دمانس و توضیح داده وم علائم و نشانه های این بیمارای را بر شمارد

5-8 مراقبتهای پرستاری در بیماران مبتلا به دمانس را با ذکر تشخیص پرستاری توضیح دهد.

6-8  انواع اختلالات فراموشی را توضیح دهد.

7-8  علائم و نشانه های بیماران مبتلا به اختلالات فراموشی را بیان کند.

8-8 مراقبت های پرستاری در بیماران مبتلا به اختلالات فراموشی را با ذکر تشخیص پرستاری توضیح دهد

 

 

هدف کلی جلسه نهم: آشنایی دانشجویان با اختلالات سایکوسوماتیک و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

اهداف ویژه جلسه نهم:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-9 اختلالات  روان تنی را توضیح داده وانواع آن را بیان کند.

2-9  علائم و نشانه های بیماران مبتلا به اختلال جسمانی شدن را توضیح دهد

3-9 علائم و نشانه های بیماران مبتلا به اختلال تبدیلی را توضیح دهد.

4-9 علائم و نشانه های بیماران مبتلا به اختلال هیپوکندریازیس را توضیح دهد

5-9 علائم و نشانه های بیماران مبتلا به اختلال ساختگی را توضیح دهد

6-9 علائم و نشانه های بیماران مبتلا به اختلال تمارض را توضیح دهد

7-9 مراقبت های پرستاری در بیماران مبتلا به اختلالات  روان تنی را با ذکر تشخیص پرستاری توضیح دهد

 

 

 

هدف کلی جلسه دهم: آشنایی دانشجویان با اختلالات خوردن و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

اهداف ویژه جلسه دهم:

در پایان دانشجو قادر باشد

 

1-10  انواع اختلالات خوردن را نام ببرد.

2-10 علل اختلالات خوردن را بیان کند.

3-10 علائم و نشانه های بیماران مبتلا به  بی اشتهایی روانی  را توضیح دهد.

4-10 علائم و نشانه های بیماران مبتلا به پرخوری روانی  را توضیح دهد.

5-10 علائم و نشانه های بیماران مبتلا به پزرخوریوسواسی را توضیح دهد.

6-10 مدیریت و درمان احتلالات خوردن را بیان کند.

7-10 مراقبت های پرستاری در بیماران مبتلا به اختلالات  خوردن را با ذکر تشخیص پرستاری توضیح دهد

 

 

 

منابع:

-              Fortinash Katherine M & Holoday Worret Patricia A.Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby. Last Edition.

- Videbeck S. , psychiatric mental health nursing, lippincotte, last edition

 

 

-              کلیه کتب و مقالات فارسی و انگلیسی مرتبط با محتوای درس

 

 

 

روش تدریس:

 

نحوه تدریس به صورت سخنرانی توسط مدرس و بحث گروهی خواهد بود. همچنین برخی از مطالب این واحد درسی با توجه به پیش زمینه دانشجویان از درس مربوطه در مقطع کارشناسی و با تکیه بر منابع و متون جدید، تحت نظارت مدرس مربوطه به صورت کنفرانس ارائه می گردد و بحث و تبادل نظر با دانشجویان در کلاس انجام می شود.

 

وسایل آموزشی :  ماژیک،  وایت بورد، دیتا پروژکتور

 

سنجش و ارزشیابی

آزمون

     روش

سهم از نمره کل(بر حسب درصد)

تاریخ

ساعت

ارائه مطالب

 

2 نمره

///////////////////////////

////////////////////////

ارائه دوعدد بیب کارت

مقالات مرتبط پژوهشی

2 نمره

 

 

آزمون پایان ترم

 

15 نمره

 

 

حضور فعال در کلاس

 

1 نمره

 

 

 

مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:

 

-              در جلسات نظری و کارآموزی حضور فعال داشته باشد.

-              مقالات جدید در زمینه محتوای درس را مطالعه نماید.

-              در بحث های گروهی مشارکت فعال داشته باشد.

 

 

ب- کارآموزی

تعداد واحد:  یک واحد

مدت زمان کارآموزی: 52 ساعت  

اساتید: دکتر امیر جلالی ، آقای بهنام خالدی  

هدف کلی:

پس از طی دوره دانشجو قادر باشد ضمن شناخت اختلالات  رئانی بزرگسالان، برنامه های مراقبتی مددجو را مبتی با رویکرد خانواده محور برنامه ریزی نماید.

 

اهداف اختصاصی:

دانشجو توانایی ارزیابی مددجویان مبتلا به اختلالات روانی را داشته باشند.

دانشجوقادر به تعیین برنامه مراقبت روان پرستاری متناسب با مشکلات و نیازهای مددجویان را تشخیص دهد.

 

وظایف دانشجو:

 

انتخاب یک مددجوی مبتلا به یکی از اختلالات روانی و اجرای مراقبتهای روانپرستاری مربوطه جهت وی

 ارائه یافته های حاصل از انتخاب مددجوی فوق و اجرای مراقبت های روانپرستاری برای وی در قالب یک مقاله

 

ارزشیابی:

حضور به موقع و رعایت مقررات وقوانین بخش 

4 نمره

ارائه کتبی و شفاهی تکلیف

10 نمره

همکاری با پرسنل بخش در ارائه مراقبت به بیماران

3 نمره

برقراری ارتباط مناسب با بیماران و ارزیابی وضعیت بیماران

3 نمره

 

                          

 

 

 

 

 

 

نام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئولEDO دانشکده:

تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           جدول زمانبندی درس اختلالات روانی بزرگسالان و مراقبتهای روان پرستاری                                       

                                    روز و ساعت جلسه : یکشنبه 18-16 و دوشنبه 16-14

 

جلسه

تاریخ

             موضوع هر جلسه

مدرس

1

26/11/93

طبقه بندی DSM-V  اختلالات روان پزشکی

بهنام خالدی

2

3/12/93

 اختلالات اضطرابی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

بهنام خالدی

دانشجویان

3

10/12/93

 اختلالات اسکیزوفرنی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

بهنام خالدی

دانشجویان

4

17/12/93

سایر اختلالات سایکوتیک و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

بهنام خالدی

دانشجویان

5

16/1/94

 اختلالات خلقی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

بهنام خالدی

دانشجویان

6

17/1/94

 اختلالات جنسی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

دکتر امیر جلالی

7

24/1/94

 اختلالات شخصیت و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

دکتر امیر جلالی

دانشجویان

8

31/1/94

اختلالات شناختی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

دکتر امیر جلالی

دانشجویان

9

7/2/94

اختلالات سایکوسوماتیک و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

دکتر امیر جلالی

دانشجویان

10

14/2/94

اختلالات خوردن و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

دکتر امیر جلالی

دانشجویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

دانشکده پرستاری و مامایی- گروه آموزشی روان پرستاری

نیمسال دوم 1400-401

 

عنوان درس :   اختلالات روانی بزرگسالان و مراقبتهای روان پرستاری                                       مخاطبان: دانشجویان کارشناسی ارشدروان پرستاری

تعدادواحد:(یا سهم استاد از واحد) 1 واحد نظری، یک واحد کارآموزی   ( دکتر امیر جلالی1 واحد بهنام خالدی 1 واحد)                             

ساعت پاسخگویی به سوالات فراگیر: روزهای شنبه و یکشنبه 14-12

زمان ارائه درس:   روزهای یکشنبه 16-14 و دوشنبه 16-14                                                   مدرس: دکتر امیر جلالی1 واحد بهنام خالدی 1 واحد

درس و پیش نیاز: اصول سلامت روان و روان پرستاری- اصو.ل مشاوره در روان پرستاری 

 

هدف کلی درس :

این درس به منظور کسب دانش و بینش در جهت شناخت بیشتر  اختلالات روانی بزرگسالان – برسی و تشخیص نیازهای آنان و اجرای تدابیر پرستاری مناسب از پیشگیری تا نوتوانی می باشد.

 

اهداف کلی جلسات : (جهت هر جلسه یک هدف)

1- آشنایی دانشجویان با طبقه بندی DSM-V  اختلالات روان پزشکی

2-آشنایی دانشجویان با اختلالات اضطرابی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

3-آشنایی دانشجو.یان با اختلالات اسکیزوفرنی و سایکوتیک

4- آشنایی دانشجو.یان با اختلالات اسکیزوفرنی و سایکوتیک و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

5- آشنایی دانشجویان با اختلالات خلقی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

6- آشنایی دانشجویان با اختلالات جنسی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

7- آشنایی دانشجویان با اختلالات شخصیت و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

8- آشنایی دانشجویان با اختلالات شناختی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

9- آشنایی دانشجویان با اختلالات سایکوسوماتیک و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

 

اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

هدف کلی جلسه اول: آشنایی دانشجویان با طبقه بندی DSM-V  اختلالات روان پزشکی

اهداف ویژه جلسه اول:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-1-            طبقه بندی اصلی اختلالات روانی منطبق بر DSM-V  را نام ببرد

2-1-       اهمیت استفاده از طبقه بندی DSM-V  را در شناخت بیماریهای روانی را توضیح دهد.

3-1-       دو معیار شدت و عود را جهت تشخیص اختلالات روانی براساس DSM-Vرا توضیح دهد.

4-1-        معیارهای تشخیصی براساس DSM-V را شرح دهد.

 

هدف کلی جلسه دوم: آشنایی دانشجویان با اختلالات اضطرابی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

اهداف ویژه جلسه دوم:

در پایان دانشجو قادر باشد

 

1-2-  خصوصیات اختلالات اضطرابی را بیان کند.

2-2-   دو عامل سن و جنس را در اختلالات اضطرابی شرح دهد.

3-2-    نظر مکاتب انسان گرایی و روانکاوی را در مورد اضطراب مقایسه کند.

4-2-     اضطراب سالم و اضطراب بیمارگونه را با یکدیگر مقایسه  نماید.

5-2-     چهار عامل تاثیر گذار در بروز اختلالات اضطرابی را نام ببرد .

6-2-    انواع اختلالات اضطرابی (اختلال اضطرابی منتشر، پانیک ، فوبی ، وسواس اجباری ، اختلال استرس پس از حادثه ) را لیست کرده و توضیح دهد.

7-2- مداخلات پرستاری بر اساس تشخیص های پرستاری اختلالات اضطرابی را شرح دهد.

8-2-   سه  مورد از روشهای رفتار درمانی مورد استفاده در اختلال ترس بیمارگونه را توضیح دهد.

 

هدف کلی جلسه سوم: آشنایی دانشجو.یان با اختلالات اسکیزوفرنی و سایکوتیک

اهداف ویژه جلسه سوم:

در پایان دانشجو قادر باشد

 

1-3-  خصوصیات اختلالات اسکیزوفرنی را بیان کند.

2-3- همه گیر شناسی ، سبب شناسی اختلالات اسکیزوفرنی را توضیح دهد.

3-3- نقش سن و جنس را در شروع اختلال اسکیزوفرنیا با یکدیگر مقایسه کند

4-3- تأثیر عوامل فرهنگی و احتماعی را در بروز اختلال اسکیزوفرنیا نقد کند

5-3- ارتباط ناقلهای عصبی دوپامین و سروتونین و گابا را در سبب شناسی اختلال اسکیزوفرنیا تجزیه و تحلیل کند

6-3- تأثیر آلودگی با ویروس ها در زمان حاملگی در بروز اختلال اسکیزوفرنیا را توضیح دهد

7-3- دیدگاه نظریه های شناختی و یادگیری را دربروز اختلال اسکیزوفرنیا با دیکدیگر مقایسه کند

8-3- علائم مثبت و منفی را در اختلال اسکیزوفرنیا با ذکر مثال مقایسه کند

9-3- دو روش تشخیص اختلال اسکیزوفرنی را نام ببرد

 

هدف کلی جلسه چهارم: آشنایی دانشجو.یان با اختلالات اسکیزوفرنی و سایکوتیک و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

اهداف ویژه جلسه چهارم:

در پایان دانشجو قادر باشد

 

1-4- دو علامت عمده اسکیزوفرنیا پارانوئید و کاتاتونیک را تشخیص دهد

2-4-تفاوت اختلالات اسکیزوفرنیا نامتمایز و باقیمانده را تجزیه و تحلیل کند

3-4-اختلال اسکیزوفرنیا آشفته را شرح دهد

4-4-پسیکوز موقت را با ذکر علائم آن شرح دهد

5-4-تفاوت اختلالات ، اسکیزو افکتیو و هذیانی را شرح دهد

6-4-پسیکوز ناشی از مصرف مواد و شرایط طبی را با ذکر یک مثال مقایسه کند.

7-4-روش روان درمانی و دارو درمانی را در اختلالات اسکزوفرنیا نقد کند

8-4-پیش آگهی اختلالات هذیانی و اسکیزوفرنی فرم و ساده پسیکوز موقت را تجزیه و تحلیل کند

9-4-فرآیند پرستاری را در هذیانها و توهمات اختلالات اسکیزوفرنی شرح دهد

10-4-فرآیند پرستاری را در مورد اسکیزوفرنیا کاتاتونیک توضیح دهد

 

هدف کلی جلسه پنجم: آشنایی دانشجو.یان با سایر اختلالات خلقی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

اهداف ویژه جلسه پنجم:

در پایان دانشجو قادر باشد

 

1-5-  خصوصیات اختلالات خلقی را بیان کند.

2-5- همه گیر شناسی ، سبب شناسی و روشهای درمانی اختلالات خلقی را توضیح دهد.

3-5-انواع اختلالات دو قطبی را بیان کند.

4-5- انواع اختلالات خلقی(افسردگی اساسی ،دیس تایمیک،ملانکولی راجعه ) را لیست کرده و توضیح دهد.

5-5- اختلال مانیا و علائم آن را بیان کند

6--5- انواع درمان های رایج در اختلالات خلقی را توضیح دهد. 

7-5- مداخلات پرستاری بر اساس تشخیص های پرستاری اختلالات خلقی را شرح دهد.

 

هدف کلی جلسه ششم: آشنایی دانشجویان با اختلالات جنسی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

اهداف ویژه جلسه ششم:

در پایان دانشجو قادر باشد

 

1-6- رفتارهای جنسی سالم وناسالم را توضیح دهد.

2-6- عقاید و ارزشیابی شخصیتی خود را در ارتباط با روابط جنسی سالم و ناسالم مورد نقد قرار دهد .

3-6- - انواع پارافیلیا را نام برده و به اختصار توضیح دهد.

4-6-  در مورد سه علل عمده در بروز اختلالات جنسی توضیح دهد .

5-6-  درمانهای متداول در اختلالات جنسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .

6-6- علائم و نشانه های اختلالات هویت جنسی را در کودکان و بزرگسالان مقایسه کند .

7-6- فرآیند مراقبتی از بیمار با اختلال جنسی را بنویسد

 

 

هدف کلی جلسه هفتم: آشنایی دانشجویان با اختلالات شخصیت و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

اهداف ویژه جلسه هفتم:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-7 شخصیت و اختلالات شخصیت را تعریف کزرده و خصوصیات مشترک این اختلالات را بیان کند.

2-7 انواع کلاسترهای اختلالات شخصیت را نام ببرد

3-7 علائم و نشانه های بیماران مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوئید را توضیح دهد.

4-7 علائم و نشانه های  بیماران مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید را توضیح دهد.

5-7 علائم و نشانه های  بیماران مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوتایپال را توضیح دهد.

6-7 علائم و نشانه های  بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی جبری را توضیح دهد.

7-7 علائم و نشانه های  بیماران مبتلا به اختلال شخصیت نمایشی را توضیح دهد.

8-7 علائم و نشانه های  بیماران مبتلا به اختلال شخصیت خوشیفته را توضیح دهد.

9-7 علائم و نشانه های  بیماران مبتلا به اختلال شخصیت دوری گزین را توضیح دهد.

10-7 علائم و نشانه های  بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وابسته را توضیح دهد.

11-7 علائم و نشانه های  بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی را توضیح دهد.

12-7 علائم و نشانه های  بیماران مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی را توضیح دهد.

13- 7روشهای درمانی در اختلالت شخصیت را بیان کند.

14-7  سه تشخیص پرستاری در اختلالات شخصیت را بیان کند

 

هدف کلی جلسه هشتم: آشنایی دانشجویان با اختلالات شناختی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

اهداف ویژه جلسه هشتم:

در پایان دانشجو قادر باشد

 

1-8 اختلالات شناختی را تعریف وعلائم و نشانه های  کلی این اختلالات را بیان کند.

2-8  علائم و نشانه های بیماران مبتلا به دلیریوم را بیان کند.

3-8 مراقبت های پرستاری در بیماران مبتلا به دلیریوم را با ذکر تشخیص پرستاری توضیح دهد

4-8  دمانس و توضیح داده وم علائم و نشانه های این بیمارای را بر شمارد

5-8 مراقبتهای پرستاری در بیماران مبتلا به دمانس را با ذکر تشخیص پرستاری توضیح دهد.

6-8  انواع اختلالات فراموشی را توضیح دهد.

7-8  علائم و نشانه های بیماران مبتلا به اختلالات فراموشی را بیان کند.

8-8 مراقبت های پرستاری در بیماران مبتلا به اختلالات فراموشی را با ذکر تشخیص پرستاری توضیح دهد

 

 

هدف کلی جلسه نهم: آشنایی دانشجویان با اختلالات سایکوسوماتیک و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

اهداف ویژه جلسه نهم:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-9 اختلالات  روان تنی را توضیح داده وانواع آن را بیان کند.

2-9  علائم و نشانه های بیماران مبتلا به اختلال جسمانی شدن را توضیح دهد

3-9 علائم و نشانه های بیماران مبتلا به اختلال تبدیلی را توضیح دهد.

4-9 علائم و نشانه های بیماران مبتلا به اختلال هیپوکندریازیس را توضیح دهد

5-9 علائم و نشانه های بیماران مبتلا به اختلال ساختگی را توضیح دهد

6-9 علائم و نشانه های بیماران مبتلا به اختلال تمارض را توضیح دهد

7-9 مراقبت های پرستاری در بیماران مبتلا به اختلالات  روان تنی را با ذکر تشخیص پرستاری توضیح دهد

 

 

 

هدف کلی جلسه دهم: آشنایی دانشجویان با اختلالات خوردن و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

اهداف ویژه جلسه دهم:

در پایان دانشجو قادر باشد

 

1-10  انواع اختلالات خوردن را نام ببرد.

2-10 علل اختلالات خوردن را بیان کند.

3-10 علائم و نشانه های بیماران مبتلا به  بی اشتهایی روانی  را توضیح دهد.

4-10 علائم و نشانه های بیماران مبتلا به پرخوری روانی  را توضیح دهد.

5-10 علائم و نشانه های بیماران مبتلا به پزرخوریوسواسی را توضیح دهد.

6-10 مدیریت و درمان احتلالات خوردن را بیان کند.

7-10 مراقبت های پرستاری در بیماران مبتلا به اختلالات  خوردن را با ذکر تشخیص پرستاری توضیح دهد

 

 

 

منابع:

-              Fortinash Katherine M & Holoday Worret Patricia A.Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby. Last Edition.

- Videbeck S. , psychiatric mental health nursing, lippincotte, last edition

 

 

-              کلیه کتب و مقالات فارسی و انگلیسی مرتبط با محتوای درس

 

 

 

روش تدریس:

 

نحوه تدریس به صورت سخنرانی توسط مدرس و بحث گروهی خواهد بود. همچنین برخی از مطالب این واحد درسی با توجه به پیش زمینه دانشجویان از درس مربوطه در مقطع کارشناسی و با تکیه بر منابع و متون جدید، تحت نظارت مدرس مربوطه به صورت کنفرانس ارائه می گردد و بحث و تبادل نظر با دانشجویان در کلاس انجام می شود.

 

وسایل آموزشی :  ماژیک،  وایت بورد، دیتا پروژکتور

 

سنجش و ارزشیابی

آزمون

     روش

سهم از نمره کل(بر حسب درصد)

تاریخ

ساعت

ارائه مطالب

 

2 نمره

///////////////////////////

////////////////////////

ارائه دوعدد بیب کارت

مقالات مرتبط پژوهشی

2 نمره

 

 

آزمون پایان ترم

 

15 نمره

 

 

حضور فعال در کلاس

 

1 نمره

 

 

 

مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:

 

-              در جلسات نظری و کارآموزی حضور فعال داشته باشد.

-              مقالات جدید در زمینه محتوای درس را مطالعه نماید.

-              در بحث های گروهی مشارکت فعال داشته باشد.

 

 

ب- کارآموزی

تعداد واحد:  یک واحد

مدت زمان کارآموزی: 52 ساعت  

اساتید: دکتر امیر جلالی ، آقای بهنام خالدی  

هدف کلی:

پس از طی دوره دانشجو قادر باشد ضمن شناخت اختلالات  رئانی بزرگسالان، برنامه های مراقبتی مددجو را مبتی با رویکرد خانواده محور برنامه ریزی نماید.

 

اهداف اختصاصی:

دانشجو توانایی ارزیابی مددجویان مبتلا به اختلالات روانی را داشته باشند.

دانشجوقادر به تعیین برنامه مراقبت روان پرستاری متناسب با مشکلات و نیازهای مددجویان را تشخیص دهد.

 

وظایف دانشجو:

 

انتخاب یک مددجوی مبتلا به یکی از اختلالات روانی و اجرای مراقبتهای روانپرستاری مربوطه جهت وی

 ارائه یافته های حاصل از انتخاب مددجوی فوق و اجرای مراقبت های روانپرستاری برای وی در قالب یک مقاله

 

ارزشیابی:

حضور به موقع و رعایت مقررات وقوانین بخش 

4 نمره

ارائه کتبی و شفاهی تکلیف

10 نمره

همکاری با پرسنل بخش در ارائه مراقبت به بیماران

3 نمره

برقراری ارتباط مناسب با بیماران و ارزیابی وضعیت بیماران

3 نمره

 

                          

 

 

 

 

 

 

نام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئولEDO دانشکده:

تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           جدول زمانبندی درس اختلالات روانی بزرگسالان و مراقبتهای روان پرستاری                                       

                                    روز و ساعت جلسه : یکشنبه 18-16 و دوشنبه 16-14

 

جلسه

تاریخ

             موضوع هر جلسه

مدرس

1

26/11/93

طبقه بندی DSM-V  اختلالات روان پزشکی

بهنام خالدی

2

3/12/93

 اختلالات اضطرابی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

بهنام خالدی

دانشجویان

3

10/12/93

 اختلالات اسکیزوفرنی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

بهنام خالدی

دانشجویان

4

17/12/93

سایر اختلالات سایکوتیک و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

بهنام خالدی

دانشجویان

5

16/1/94

 اختلالات خلقی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

بهنام خالدی

دانشجویان

6

17/1/94

 اختلالات جنسی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

دکتر امیر جلالی

7

24/1/94

 اختلالات شخصیت و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

دکتر امیر جلالی

دانشجویان

8

31/1/94

اختلالات شناختی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

دکتر امیر جلالی

دانشجویان

9

7/2/94

اختلالات سایکوسوماتیک و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

دکتر امیر جلالی

دانشجویان

10

14/2/94

اختلالات خوردن و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه

دکتر امیر جلالی

دانشجویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی- گروه آموزشی پرستاری سالمندی و روان پرستاری

نیمسال دوم 401-1400

عنوان درس :   پرستاری سالمندی 2 (وضعیت ،روانشناختی ، بیماریها و اختلالات روانی )                مخاطبان: دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

تعدادواحد:(یا سهم استاد از واحد)   2 واحد نظری                              

ساعت پاسخگویی به سوالات فراگیر: روزهای شنبه و یکشنبه 14-12

زمان ارائه درس:   روزهای سه شنبه  16-14                                                                         مدرس: دکتر امیر جلالی

هدف کلی درس :

این درس به منظور کسب دانش و اطاعات در زمینه مسائل و مشکلات شایع روحی- روانی در سالمندان و انجام مراقبت های  روان پرستاری بر اساس فرایند پرستاری، بررسی و تشخیص مسائل و مشکلات حاد و مزمن شایع روانشناختی در سالمندان، کاربرد فرایند پرستاری در سالمندان دچار مشکلات حاد و مزمن  روانشناختی بر پایه دانش تخصصی در حوزه ابزارهای سنجش وضعیت روانی سالمندان و الگوها و نظریه های پرستاری و سالمندی و توانبخشی است

شرح درس:

 در این درس فراگیر دانش و مهارت های لازم را در زمینه ارائه مداخلات پرستاری در چهارچوب فرایند پرستاری به مددجویان سالمند مبتلا به اختلالات روانی بدست می آورد.

اهداف کلی جلسات : (جهت هر جلسه یک هدف)

1- آشنایی دانشجویان با نقش فقدان های شایع دوران سالمندی ، عوامل خطر و چالش های بهداشت روان  در دوران سالمندی  

2-  آشنایی دانشجویان با توانبخشی روانی در سالمندان و کاربرد الگوهای توانبخشی تیمی در عرصه اختلالات مزمن روانی در سالمندان

3- آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند مبتلا به افسردگی

4- آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند مبتلا به دردهای مزمن

5- آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند معتاد

6- آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند مهاجم و پرخاشگر

7- آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند مبتلا به اختلال در الگوهای درک از خود

8- آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند دارای مشکلات جنسی

9- آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند دچار اختلالات شناختی

10- آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند دچار دیسترس معنوی

11- آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمنددر مراحل پایانی عمر

 12- آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری اختلال در فرایندهای خانوادگی سالمند و آموزش به خانواده در جهت سازگاری با سالمند

13-  آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مورد مراقب مددجوی سالمند  دچار فشار و فرسودگی  نقش

14- آشنایی دانشجویان با توجهات دارو درمانی روانی در سالمندان

                                                                 

اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

هدف کلی جلسه اول: آشنایی دانشجویان با نقش فقدان های شایع دوران سالمندی ، عوامل خطر و چالش های بهداشت روان  در دوران سالمندی  اهداف ویژه جلسه اول:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-1    مفهوم سلامت روان در سالمندی را توضیح دهد.

2-1 عوامل موثر بر سلامت روانی اجتماعی سالمندان را بیان کند.

3-1   نقش فقدان های شایع را در سلامت روان تشریح نماید

4-1   عوامل خطرسار اختلال روان در سالمندی را بیان نماید

5-1    چالش های سلامت روان در دوره سالمندی را تحلیل نماید

6-1   راهکارهایی برای اداره عوامل خطرساز و چالش های سلامت روان در دوره سالمندی اراده نماید

هدف کلی جلسه دوم: آشنایی دانشجویان با توانبخشی روانی در سالمندان و کاربرد الگوهای توانبخشی تیمی در عرصه اختلالات مزمن روانی در سالمندان

اهداف ویژه جلسه دوم:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-2   مفهوم توانبخشی روانی در سالمندی را بیان کند.

2-2   مفهوم توانبخشی مبتنی بر جامعه در سالمندی را شرح دهد

3-2  اجزای برنامه توانبخشی روانی اجتماعی در سالمندان را نام ببرد

4-2 توانایی تدوین برنامه توانبخشی روانی مبتنی برجامعه برای سالمندان را داشته باشد

5-2  الگوهای توانبخشی در اختلالات روان را به کار گیرد.

هدف کلی جلسه سوم: آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند مبتلا به افسردگی و اختلالات اضطرابی

اهداف ویژه جلسه سوم:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-3   علائم و نشانه های افسردگی در سالمندان را نام ببرد.  

2-3   درمان های افسردگی را در سالمندی را شرح دهد.

3-3  توانایی تدوین برنامه مراقبتی در بیمار سالمند مبتلا به افسردگی را داشته باشد.

4-3  اصول مراقبت از سالمند دچار افسردگی را شرح دهد

5-3 معیار های  تشخیصی و نشانه های بالینی اختلالات اضطرابی در سالمندی را بیان نماید

6-3  درمان انواع اختلالات اضطراب رایج در سالمندان را  را بیان کند.

7-3 فرایند پرستاری در مورد سالمند مبتلا به اختلالات اضطرابی را تدوین نماید

هدف کلی جلسه چهارم: آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند معتاد

اهداف ویژه جلسه چهارم:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-4   معیار های تشخیصی و نشانه های بالینی به مواد در سالمندی را بیان نماید

2-4  درمانهای وابستگی به مواد در سالمندی را شرح دهید

3-4  اصول مراقبت از سالمند دچار وابستگی به مواد را شرح دهید

4-4  27.   فرایند پرستاری در مورد سالمند دچار وابستگی به مواد را تدوین نماید

هدف کلی جلسه پنجم:

اهداف ویژه جلسه پنجم: آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند مهاجم و پرخاشگر و سالمند مبتلا به اختلالات سایکوتیک 

در پایان دانشجو قادر باشد

1-5 معیار های تشخیصی و نشانه های بالینی اختلالات سایکوتیک در سالمندی را بیان نماید

2-5   درمانهای اختلالات سایکوتیک در سالمندی را شرح دهید

3-5  فرایند پرستاری در مورد سالمند دچار اختلالات سایکوتیک را تدوین نماید

4-5  معیار های تشخیصی و نشانه های بالینی تهاجم و پرخاشگری در سالمندی را بیان نماید              

5-5  فرایند پرستاری در مورد سالمند تهاجم و پرخاشگر را تدوین نماید.

هدف کلی جلسه ششم: آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند دارای اختلالات اضطرابی و  مشکلات جنسی

اهداف ویژه جلسه ششم:

در پایان دانشجو قادر باشد

 1-6 معیار های  تشخیصی و نشانه های بالینی اختلالات عملکرد جنسی در سالمندی را بیان نماید

2-6   فرایند پرستاری در مورد سالمند مبتلا به اختلالات عملکرد جنسی را تدوین نماید.

3-6 معیار های  تشخیصی و نشانه های بالینی اختلالات هویت جنسی در سالمندی را بیان نماید

4-6  درمان انواع اختلالات عملکرد و هویت جنسی در سالمندان  را بیان کند.

5-6 فرایند پرستاری در مورد سالمند مبتلا به اختلالات هویت جنسی را تدوین نماید

هدف کلی جلسه هفتم: آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند دچار اختلالات شناختی

اهداف ویژه جلسه هفتم:

در پایان دانشجو قادر باشد

 1-7  اختلالات شناختی رایج در سالمندان را نام ببرد

2-7  نشانه های دلیریوم در سالمندان را بیان کند.

3-7   دمانس را بیان نموده و انواع آن را نان ببرد.

4-7  نشانه های آلزهایمر در سیالمندان را توضیح دهد.

5-7  مراقبت های پرستار دلیریوم را توضیح دهد.

6-7  مراقبت های پرستاری در آلزهایمر را با ذکر تشخیص های پرستاری مربوطه بیان کند.

هدف کلی جلسه هشتم: آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند دچار دیسترس معنوی و اختلال ادراک از خود

اهداف ویژه جلسه هشتم:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-8 معیار های تشخیصی و نشانه های بالینی دیسترس معنوی در سالمندی را بیان نماید

2-8 درمانهای دیسترس معنوی در سالمندی را شرح دهد

3-8 فرآیند پرستاری در مورد سالمند دچار دیسترس معنوی را تدوین نماید

4-8  معیار های تشخیصی و نشانه های بالینی اختلالات درک از خود در سالمندی را بیان نماید

5-8 فرایند پرستاری در مورد سالمند دچار اختلالات درک از خود را تدوین نماید

هدف کلی جلسه نهم: آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند مبتلا به دردهای مزمن و مددجوی سالمند در مراحل پایانی عمر

اهداف ویژه جلسه نهم:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-9  معیار های تشخیصی و نشانه های بالینی دردهای مزمن در سالمندی را بیان نماید

2-9 درمانهای دردهای مزمن در سالمندی را شرح دهید

3-9  اصول مراقبت از سالمند دچار دردهای مزمن را شرح دهید

4-9   فرایند پرستاری در مورد سالمند دچار دردهای مزمن را تدوین نماید.

 5-9  مراحل رویارویی با مرگ و مشکلات روانشناختی مربوطه را توضیح دهید.

 6-9  فرایند پرستاری در مورد مدد جوی سالمند رویاروی با فقدان شایع را تدوین نماید

7-9 فرایند پرستاری در مورد سالمند در حال احتضار را تدوین نماید

هدف کلی جلسه دهم: آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری اختلال در فرایندهای خانوادگی سالمند و آموزش به خانواده در جهت سازگاری با سالمند

اهداف ویژه جلسه دهم:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-10  معیار های تشخیصی و نشانه های بالینی اختلال در فرایندهای خانوادگی در سالمندان را شرح هید

 2-10  اصول مراقبت از سالمند دچار اختلال در فرایند های خانوادگی را شرح دهد

3-10  نکات لازم در آموزش خانواده مددجوی سالمند مبتلا به اختلال روانی تحت درمان را شرح دهد

هدف کلی جلسه یازدهم: آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مورد مراقب مددجوی سالمند  دچار فشار و فرسودگی  نقش

اهداف ویژه جلسه یازدهم:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-11  معیار های تشخیصی و نشانه های بالینی فشار و فرسودگی نقش را در مراقبین سالمندان تدوین نماید 

2-11  درمان فشار و فرسودگی نقش درمراقبین  سالمندی را شرح دهد

3-11   اصول مراقبت از سالمند دچار فشار و فرسودگی نقش را شرح دهد

هدف کلی جلسه دوازدهم: آشنایی دانشجویان با توجهات دارو درمانی روانی در سالمندان

اهداف ویژه جلسه دوازدهم:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-12  اصول مراقبت های دارویی در سالمندان  با اختلالات روان را توضیح دهد.

2-12   نحوه ارزیابی عوارض داروهای مورد استفاده در اختلالات روانی سالمندان را بیان کند.

منابع:

-              Fortinash Katherine M & Holoday Worret Patricia A.Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby. Last Edition.

- Videbeck S. , psychiatric mental health nursing, lippincotte, last edition

- Sally J,Redfern et al.Nursing older people : last edition

- Meridian L. Maasl;et al.”Nursing Care of older Adults. Diagnosis, outcomes,and Intervention;

.Mosby Co.Last Edition

-       Charlette, Eliopoulos, Gerontological Nursing: last edition

روش تدریس:

نحوه تدریس به صورت سخنرانی توسط مدرس و بحث گروهی خواهد بود. همچنین برخی از مطالب این واحد درسی با توجه به پیش زمینه دانشجویان از درس مربوطه در مقطع کارشناسی و با تکیه بر منابع و متون جدید، تحت نظارت مدرس مربوطه به صورت کنفرانس ارائه می گردد و بحث و تبادل نظر با دانشجویان در کلاس انجام می شود.

وسایل آموزشی :  ماژیک،  وایت بورد، دیتا پروژکتور

سنجش و ارزشیابی

آزمون

     روش

سهم از نمره کل(بر حسب درصد)

ارائه ژورنال کلاب  

15 درصد

ارائه یک عدد بیب کارت

مقالات مرتبط پژوهشی

5 درصد

آزمون میان ترم و  پایان ترم

75 درصد

جلسه هفتم آزمون میان ترم

حضور فعال در کلاس و فالیت در فضای مجازی

5 درصد

مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:

-              در جلسات نظری و کارآموزی حضور فعال داشته باشد.

-              مقالات جدید در زمینه محتوای درس را مطالعه نماید.

-              در بحث های گروهی مشارکت فعال داشته باشد.

-          شرکت در بحث های علمی فضای مجازی

نام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئولEDO دانشکده:

تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

         

جدول زمانبندی درس پرستاری سالمندی 2 (وضعیت ،روانشناختی ، بیماریها و اختلالات روانی )               

                                    روز و ساعت جلسه : سه شنبه  16-14

جلسه

             موضوع هر جلسه

مدرس

1

آشنایی دانشجویان با نقش فقدان های شایع دوران سالمندی ، عوامل خطر و چالش های بهداشت روان  در دوران سالمندی 

دکتر امیر جلالی

2

آشنایی دانشجویان با توانبخشی روانی در سالمندان و کاربرد الگوهای توانبخشی تیمی در عرصه اختلالات مزمن روانی در سالمندان

دکتر امیر جلالی

3

الگوی توانبخشی روانی در سالمندان

دکتر امیر جلالی

4

آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند مبتلا به افسردگی

دکتر امیر جلالی

5

آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند دارای اختلالات اضطرابی

دکتر امیر جلالی

6

آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند مبتلا به اختلالات سایکوتیک 

دکتر امیر جلالی

7

آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند معتاد

دکتر امیر جلالی

8

آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند دچار اختلالات شناختی

دکتر امیر جلالی

9

آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند مشکلات جنسی

دکتر امیر جلالی

10

آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند مهاجم و پرخاشگر- امتحان میان ترم

دکتر امیر جلالی

11

آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند دچار دیسترس معنوی

دکتر امیر جلالی

12

آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند دچار اختلال ادراک از خود

دکتر امیر جلالی

13

آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند مبتلا به دردهای مزمن

دکتر امیر جلالی

14

آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مددجوی سالمند در مراحل پایانی عمر

دکتر امیر جلالی

15

آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری اختلال در فرایندهای خانوادگی سالمند و آموزش به خانواده در جهت سازگاری با سالمند

دکتر امیر جلالی

16

آشنایی دانشجویان با فرایند پرستاری در مورد مراقب مددجوی سالمند  دچار فشار و فرسودگی  نقش- آموزش مجازی

دکتر امیر جلالی

17

آشنایی دانشجویان با توجهات دارو درمانی روانی در سالمندان- آموزش مجازی

دکتر امیر جلالی

  

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشکده پرستاری و مامایی

قالب نگارش طرح درس

Rounded Rectangle: عنوان درس: روش های آموزشی                      مخاطبان: دانشجویان ترم دوم کارشناسی ارشد روان پرستاری
تعداد و نوع واحد: 1 واحد تئوری و 5/0 واحد عملی         ساعات مشاوره: یکشنبه ها 13-12
دروس پیش نیاز یا همزمان : ندارد                  زمان ارائه درس : یکشنبه ها 16-14
مدرس: دکتر امیر جلالی                         سال تحصیلی: 98-97  نیمسال دوم


شرح درس:

امروز پرستاران در بخش های مختلف علاوه بر ارائه مراقبتهای مختلف در سه سطوح پیشگیری، درمان وتوانبخشی،  وظایف آموزشی  جامع وکاملی در ارتباط با بیمار، خانواده و سایر اعضای تیم درمان وتوانبخشی را بر عهده دارند. همچنین از دانش آموختگان کارشناسی ارشد روان پرستاری انتظار می رود علاوه بر ایفای نقش های مختلف مراقبتی، درمان وتوانبخشی در جامعه در جایگاههای آموزشی ضمن ارائه آموزش ها به پرستاران جوان به اعتلای حرفه نیز کمک نمایند. در این درس دانشجویان بامفاهیم یادگیریو آموزش آشنا شده وکاربرد انواع دل های آموزشی را در دانش تئوری وعملی مرتبطبا حرفه روانپرستاری می آموزند.

هدف کلی:

تسلط بر دانش و کسب مهارتهای تدریس و برنامه ریزی آموزشی به منظور طراحی برنامه آموزشی، تدریس و ارزشیابی نحوه اجرای آموزش جهت اعتلای آگاهی های مددجو، خانواده، دانشجویان وکارکنان در تمامی سطوح مختلف

اهداف کلی جلسات( جهت هر جلسه)

1. آشنایی با مفهوم آموزش و یادگیری وعوامل موثر بر آنها

2. آشنایی با نظریه های یادگیری، انواع یادگیری  و کاربرد آنها

3 . اشنایی با باصول برنامه ریزی آموزشی

4. آشنایی با طراحی آموزشی

5. آشنایی با انواع رسانه های آموزشی و کابرد آنها در حرفه روان پرستاری

6. آشنایی با انواع  الگوهای تدریس وکاربرد انها در حرفه روانپرستاری 

7. ارزشیابی آموزشی ( مفاهیم، اصول، انواع آن)

8. اشنایی با آزمون ها وکابرد آنها در آموزش روان پرستاری

9. اشنایی با روش های ارزشیابی بالینی

10. آنواع روش های نوین تدریس در علوم پزشکی با تاکید بر حرفه روان پرستاری 

روش تدریس :

   سخنرانی ، بحث گروهی ، پرسش و پاسخ

 رسانه های کمک آموزشی :

            وایت برد ، دیتاپروژکتور

سنجش و ارزشیابی :

امتحان کتبی پایان ترم:

دارد

شیوه ارزشیابی واحد نظری

30درصد

ارائه دو عدد بیب کارت مرتبط با مطالب درس

10 درصد

  حضور فعال و بحث گروهی در جلسات

60 درصد

امتحان پایان دوره                           

مقررات درس و انتظارات از دانشجو :

با توجه به حجم مطالب و انتزاعی بودن آن از دانشجو انتظار می رود جهت یادگیری موثرتر   به نکات ذیل توجه کند:

1-     حضو رمنظم و دقیق در کلاس

2-     شرکت در بحث گروهی

3-     مطالعه قبلی

4-     مراجعه به منابع معرفی شده

واحد عملی: 5/0 واحد (17 ساعت)

طراحی و بر نامه ریزی آیک واحد آموزشی( انفرادی و گروهی)                     

شیوه ارزشیابی واحد کارآموزی

 70

ارائه کتبی طرح درس یک جلسه ای و ارائه شفاهی درس مورد نظر در  سرکلاس و انجام ارزشیاتی آموزشی مرتبط         

30

  حضور فعال و بحث گروهی در جلسات

100

جمع           

بسمه تعالی

جدول زمانبندی درس

روز و ساعت جلسه :  دوشنبه و سه شنبه 16-14

ردیف

موضوع درس

مدرس

وسیله کمک آموزشی

1

آشنایی با مفهوم آموزش و یادگیری وعوامل موثر بر آنها

دکتر علیرضاخاتونی

وایت برد ،

 دیتا پروژکتور

2

آشنایی با نظریه های یادگیری، انواع یادگیری  و کاربرد آنها

دکتر علیرضاخاتونی

وایت برد ،

دیتا پروژکتور

3

آشنایی با مفاهیم و اصول  برنامه ریزی آموزشی

دکتر علیرضاخاتونی

وایت برد ،

دیتا پروژکتور

4

طراحی آموزشی

دکتر علیرضاخاتونی

وایت برد ،

دیتا پروژکتور

5

آشنایی با انواع رسانه های آموزشی و کابرد آنها در حرفه روان پرستاری

دکتر علیرضاخاتونی

وایت برد ،

 دیتا پروژکتور

6

 آشنایی با انواع  الگوهای تدریس وکاربرد انها در حرفه روانپرستاری 

دکتر امیر جلالی

وایت برد ،

 دیتا پروژکتور

7

ارزشیابی آموزشی ( مفاهیم، اصول، انواع آن)

دکتر امیر جلالی

وایت برد ،

دیتا پروژکتور

8

اشنایی با آزمون ها وکابرد آنها در آموزش روان پرستاری

دکتر امیر جلالی

وایت برد ،

 دیتا پروژکتور

آشنایی با آزمون های بالینی

دکتر امیر جلالی

وایت برد ،

 دیتا پروژکتور

8

آنواع روش های نوین تدریس در علوم پزشکی با تاکید بر حرفه روان پرستاری 

دکتر امیر جلالی

وایت برد ،

 دیتا پروژکتور

9

ارائه برنامه ریزی دوره های آموزشی تکلیف دانشجویی

دانشجویان

اساتید

وایت برد ،

دیتا پروژکتور

10

ارائه برنامه ریزی دوره های آموزشی تکلیف دانشجویی

دانشجویان

اساتید

وایت برد ،

 دیتا پروژکتور

11

ارائه برنامه ریزی دوره های آموزشی تکلیف دانشجویی

دانشجویان

اساتید

وایت برد ،

دیتا پروژکتور

ارائه برنامه ریزی دوره های آموزشی تکلیف دانشجویی

دانشجویان

اساتید

وایت برد ،

دیتا پروژکتور

References:

-           کلیه کتب و مقالات فارسی و انگلیسی مرتبط با روش تدریس و برنامه ریزی آموزشی و درسی

دانشکده پرستاری و مامایی- گروه آموزشی روان پرستاری

نیمسال دوم 1400-401

عنوان درس :   مدیریت پرستاری در بخش های روان پزشکی              مخاطبان: دانشجویان کارشناسی ارشدروان پرستاری

تعدادواحد:(یا سهم استاد از واحد 1 واحد نظری، 5/0 واحد کارآموزی ( دکتر امیر جلالی 1 واحد نظری، 5/0 واحد کارآموزی                              

ساعت پاسخگویی به سوالات فراگیر: روزهای دو شنبه 14-12

زمان ارائه درس:   روزهای دوشنبه 16-14                                                  مدرس: دکتر امیر جلالی

درس و پیش نیاز: ندارد 

هدف کلی درس :

در این درس دانشجویان با فلسفه، دانش، اصول و فرآیند مدیریت خدمات پرستاری و کاربرد آن در بخش های روانپزشکی با تأکید بر اصول و مبانی مدیریت علمی، اصولی و اسلامی آشنا می شوند.

اهداف کلی جلسات( جهت هر جلسه)

1. آشنایی با مفهوم مدیریت پرستاری واجزای آن

2. آشنایی با مفاهیم جذب ونگهداری، ارتقاء، بهسازی وتوسعه نیروهای پرستاری در بخش روان پزشکی

3. اشنایی با ارزشیابی عملکرد در بخش های روانپزشکی

4. آشنایی با مدل های ارتقاء کیفیت در بهداشت و درمان با تاکید بر حرفه روانپرستاری

5. اشنایی با مدیریت بحران در بخش های روانپزشکی

6. آشنایی با بودجه نویسی واقتصاد در مدیریت پرستاری بخش های روانپزشکی

7. آشنایی با استاندارد ها وحسابرسی ها در سیستم پرستاری بخش های روان پزشکی

8. آشنایی با کاربرد علم آمار وانفورماتیک در مدیریت پرستاری بخش های روان پزشکی

9. آشنایی با طراحی و تجهیز بخش های روانپزشکی با تاکید بر  ایمنی  مددجو

اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

هدف کلی جلسه اول: آشنایی با مفهوم مدیریت پرستاری واجزای آن

اهداف ویژه جلسه اول:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-1 سطوح مدیریت در پرستاری را نام ببرد.

2-1 اصول مدیریت خدمات پرستاری را توضیح دهد.

3-1 اجزاء مدیریت خدمات پرستاری را نام ببرد.

4-1وظایف هریک از رده های شغلی در پرستاری را بشناسد.

5-1- اهمیت مدیریت پرستاری در مراقبت از بیماران روانی را توضیح دهد.

هدف کلی جلسه دوم : آشنایی با مفاهیم جذب ونگهداری، ارتقاء، بهسازی وتوسعه نیروهای پرستاری در بخش روان پزشکی

اهداف ویژه جلسه دوم:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-2-مفهوم مدیریت نیروی انسانی را توضیح دهد.

2-2 اهمیت مدیریت نیروی انسانی در پرستاری را شرح دهد.

3-2 مفاهیم جذب و نگهداری را توضیح دهد.

4-2 روش های ارتقاء و بهسازی نیروی انسانی را توضیح دهد.

5-2 نیازسنجی آموزشی و نقش آموزش را در بهسازی نیروی انسانی بیان کند.

6-2 مفهوم برنامه تاوسعه فردی و اجزای آن را توضیح دهد.

7-2 اهمیت بهسازی و توسعه کادر پرستاری در بخش های روان را بیان کند.

هدف کلی جلسه سوم : اشنایی با ارزشیابی عملکرد در بخش های روانپزشکی

اهداف ویژه جلسه سوم:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-3- مفهوم کنترل و پایش را توضیح داده و با هم مقایسه کند.

2-3 مفهوم کنترل در حرفه پرستاری را بیان کند.

3-3 اصول و اهمیت کنترل در حرفه پرستاری را شرح دهد.

4-3 مفهوم نظارت در حرفه پرستاری را بیان کند.

5-3 اصول و اهمیت نظارت در پرستاری  را توضیح دهد

6-3 اهمیت ارزشیابی عملکرد در پرستاری را توضیح دهد.

7-6  اجزای اصلی سیستم ارزشیابی عملکرد را نام ببرد

8-3 روشهای ارزشیابی عملکرد را نام برده وهریک را توضیح دهد.

هدف کلی جلسه چهارم : آشنایی با مدل های ارتقاء کیفیت در بهداشت و درمان با تاکید بر حرفه روانپرستاری

اهداف ویژه جلسه چهارم:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-4- مفهوم کیفیت را در بهداشت و درمان بیان کند.

2-4 اجزا اصلی چرخه کیفیت در پرستاری را بیان کند

3-4 مدل های ارتقاء کیفیت در بیمارستان را توضیح دهد.

4-4 تضمین کیفیت و چراخه آن را بیان کند.

5-4 اجزای اصلی حاکمیت بالینی را نام ببرد.

6-4 اهمیت اعتبار بخشی را در بخش های روان توضیح دهد.

هدف کلی جلسه پنجم : اشنایی با مدیریت بحران در بخش های روانپزشکی

اهداف ویژه جلسه پنجم:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-5- مفهوم بحران و فاجعه را توضیح دهد.

2-5 انواع بحران های مرتبط با بهداشت و درمان را طبقه بندی نماید.

3-5 اصول مدیریت بحران را در بخش های روان پزشکی شرح دهد.

4-5 سیستم HICS را بیان کند.

5-5 اهمیت مانور در مدیریت بحران را بیان کند.

هدف کلی جلسه ششم : آشنایی با بودجه نویسی واقتصاد در مدیریت پرستاری بخش های روانپزشکی 

اهداف ویژه جلسه ششم:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-6- بودجه بندی را تعریف کند.

2-6 اصول بودجه بندی را توضیح دهد.

3-6  اهمیت بودجه بندی در پرستاری را شرح دهد.

4-6. اجزای بودجه بندی بیمارستانی را بیان کند.

5-6  نقش مدیر پرستاری در بودجه بندی را بیان کند

6-6 اهمیت بودجه بندی سیستم پرستاری در سیستم اقتصاد  بیمارستانی را بیان کند.

هدف کلی جلسه هفتم آشنایی با استاندارد ها وحسابرسی ها در سیستم پرستاری بخش های روان پزشکی

اهداف ویژه جلسه هفتم:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-7 مفاهیم استاندارد و حسابرسی را توضیح دهد.

2-7 انواع استاندارد های سیستم پرستاری را توضیح دهد.

3-7 ممیزی و انواع آن را بیان کند.

4-7 حسابرسی در پرستاری را توضیح دهد.

5-7 اجزای سیستم حسابرسی در پرستاری را بیان کند.

6-7 حسابرسی داخلی و خارجی را با ذکر مثال توضیح دهد

هدف کلی جلسه هشتم : آشنایی با کاربرد علم آمار وانفورماتیک در مدیریت پرستاری بخش های روان پزشکی

اهداف ویژه جلسه چهارم:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-4- مفهوم شاخص را توضصیح دهد.

2-4 انواعه شاخص های بیمارستانی را طبقه بندی نماید.

3-4 نقش شاخص ها در ارتقا کیفیت خدمات و مدیریت پرستاری در بخش های روان را بیان کند.

4-4 اهمیت استفاده از سیستم های نرم افزار انفورماتیک را در مدیریت پرستاری شرح دهد. .

5-4 نقش آمار در مدیریت پرستاری را بیان کند. 

هدف کلی جلسه نهم : آشنایی با طراحی و تجهیز بخش های روانپزشکی با تاکید بر  ایمنی  مددجو- بصورت مجازی

اهداف ویژه جلسه نهم:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-9- خصوصیات بخش های روان پزشکی را بیان کند.

2-9- استاندارد های نیروی انسانی در بخش های روان را توضیح دهد.

3-9- استاندارد های تجهیزات پزشکی در بخش های روان را توضیح دهد.

4-9- استاندارد های ساختمانی در بخش های روان را بیان کند.

5-9- سیستم پشتیبانی در بخش های روان را نام ببرد.

6-9 استاندارد های تجهیزات رفاهی در بخش روان را توضیح دهد.

منابع:

1. Gillies D. Ann. Nursing Management, A syytem approach, WB Saundres’s Co. Last Edition.

2. Tome, Ann Marriner, Nursing Management and Leadership. Mosby. Co.

3. Kelly, Patricia. Nursing Leadership & Management. Thomson Delmar Learning. USA. Last  Edition.

4. Swansburg C. Russell; Swansburg J. Richard. Introductory Management and Leadership for nurses. Jones and Barlett Publishers. . Last Edition.

-              کلیه کتب و مقالات فارسی و انگلیسی مرتبط با محتوای درس

روش تدریس:

نحوه تدریس به صورت سخنرانی و بحث گروهی توسط مدرس مربوطه خواهد بود. همچنین برخی از مطالب این واحد درسی با توجه به پیش زمینه دانشجویان از درس مدیریت پرستاری در مقطع کارشناسی و با تکیه بر منابع و متون جدید، تحت نظارت مدرس مربوطه به صورت کنفرانس ارائه می گردد و بحث و تبادل نظر با دانشجویان در کلاس انجام می شود

وسایل آموزشی :

-         ماژیک و وایت برد، ویدئوپرژکتور

سنجش و ارزشیابی

آزمون

     روش

سهم از نمره کل(بر حسب درصد)

تاریخ

ساعت

آزمون میان ترم

کتبی

3 نمره

///////////////////////////

////////////////////////

ارائه دو عدد بیب کارت

مقالات مرتبط پژوهشی

2 نمره

آزمون پایان ترم

8 نمره

حضور فعال در کلاس

1 نمره

بخش کارآموزی

6 نمره

مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:

-         در جلسات نظری و کارآموزی حضور فعال داشته باشد.

-         مقالات جدید در زمینه محتوای درس را مطالعه نماید.

-         در بحث های گروهی مشارکت فعال داشته باشد.

-         تکالیف واگذارشده مربوط به واحدهای نظری و کارآموزی را به موقع انجام و ارائه دهد.

واحد کارآموزی

تعداد واحد: 5/0 واحد

مدت زمان کارآموزی: 26 ساعت 

اساتید راهنما: دکتر امیر جلالی

هدف کلی:

پس از طی دوره دانشجو قادر باشد ضمن شناخت مدلها و تئوریهای مدیریت، ضمن مدیریت بیماران، برنامه های مراقبت ازبیماران را در بخش های روان با استفاده از تئوریهای مدیریت برنامه ریزی نماید.

خدمات: برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مراقبت از بیمار

-          نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده (برنامه ریزی ترخیص بیمار و پیگیری آن در منزل)

-          بررسی نیازهای آموزشی کارکنان و برنامه ریزی آموزش مداوم مبتنی بر نیازهای مذکور

-          آشنایی با سطوح مدیریتی مراکز خدمات بهداشتی و درمانی با همکاری و مشارکت مدیران مسئول در برنامه ریزیهای مدیریتی و نحوه ارزشیابی و مدیریت

-          مراقبت از بیماران بستری در بخشهای مرتبط با روانپزشکی با بهره گیری از مدل های معرفی شده و بکار بستن توانمندی و مهارت های مورد انتظار

عرصه: بخشهای روانپزشکی

-          کشیک با توجه به برنامه زمانبندی شده

نام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئولEDO دانشکده:

تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

جدول زمانبندی درس مدیریت پرستاری در بخش های روان پزشکی

روز و ساعت جلسه : دوشنبه 16-14

جلسه

             موضوع هر جلسه

مدرس

1

آشنایی با مفاهیم مدیریت پرستاری واجزای آن

دکتر امیر جلالی

2

آشنایی با مفاهیم جذب ونگهداری، ارتقاء، بهسازی وتوسعه نیروهای پرستاری در بخش روان پزشکی

"

3

آشنایی با مدل های ارتقاء کیفیت در بهداشت و درمان با تاکید بر حرفه روانپرستاری

"

4

اشنایی با مدیریت بحران در بخش های روانپزشکی

"

5

اشنایی با ارزشیابی عملکرد در بخش های روانپزشکی- آزمون میان ترم

"

6

آشنایی با بودجه نویسی واقتصاد در مدیریت پرستاری

آزمون میان ترم

دکتر امیر جلالی

7

آشنایی با استاندارد ها وحسابرسی ها در سیستم پرستاری

"

8

ادامه آشنایی با استاندارد ها وحسابرسی ها در سیستم پرستاری

"

9

آشنایی با کاربرد علم آمار وانفورماتیک در مدیریت پرستاری

"

10

آشنایی با طراحی و تجهیز بخش های روانپزشکی با تاکید بر  ایمنی  مددجو

مجازی

"