دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معاونت آموزشی / اداره آموزش / رئیس اداره آموزش و برنامه ریزی

 

رئیس اداره آموزش: سرکار خانم فرح ناز حسینی

تحصیلات: کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی 

 

 

شرح وظایف

 

- ترویج فرهنگ احترام به ارباب رجوع در حوزه اداره آموزش

- رصد شاخصهای کیفیت خدمات آموزشی و ارتقاء جایگاه دانشکده

- باز تعریف و پایش مداوم فرآیندهای آموزشی جهت تسهیل خدمات آموزشی

- پاسخگویی به نامه های ارجاع شده

- کنترل کیفیت عملکرد کلیه قسمت ها و کارکنان حوزه اداره آموزش

- کنترل و انجام  مکاتبات مربوط به دانشجویان

- تهیه و تنظیم آمار پایان هر نیمسال و ارائه آن به سایر واحدهای دانشکده حسب لزوم

- تلاش در جهت توانمندسازی کارکنان آموزش دانشکده

- همکاری با دفاتر و واحدهای مختلف آموزشی دانشکده

- - تدوین ساز و کار نظارت برحسن انجام برنامه های آموزشی دانشکده ( تشکیل به موقع کلاس های درس و...)

-  تدوین و پیگیری ساز و کار لازم جهت پایش مداوم وضعیت فضای فیزیکی آموزشی از جمله کلاس های درس

- مدیریت اجرایی فرآیند برگزاری آزمون های دانشکده اعم از حضوری و غیر حضوری

- شرکت فعال و با برنامه در شورای آموزشی دانشکده

- گزارش ماهیانه اقدامات به معاون آموزشی

- پیگیری و انجام سایر امور محوله


 

 
 

 

 

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار ، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 6719816593
تلفن : 38162538 - 38162401
فکس: 38162532 - 38162520