کمیته ارزشیابی اساتید

هدف :

ارتقاء سطح آموزش و رشد و تقویت توانمندهای اعضاء هیات علمی در جهت گسترش کیفیت آموزش و تدریس اثر بخش.

فعالیت های مورد انتظار :

*نظارت و هدایت ارزشیابی عملکرد اعضا هیات علمی )ارزشیابی استاد(

* نظارت بر ارزشیابی دانشکده.

*پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی.

*نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی )برنامه درسی، استاد، آزمون(

*بررسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی )برنامه درسی، استاد، آزمون(

*ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی دانشجویان )نظری و بالینی(

*مشارکت و همکاری در انجام ارزشیابی درونی.

*مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی.

 *ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده به .EDC

 

***************** 

کمیته ارزشیابی اساتید

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

خانم دکتر مژگان خلیلی

مسئول کمیته

 khalily1267@yahoo.com

2

خانم دکتر مستانه کامروامنش

عضوکمیته

3

خانم دکترسوسن حیدرپور

عضوکمیته

4

خانم اعظم فرجی

  مسئول EDO

5

آقای دکتر علی اکبر ویسی رایگان

عضوکمیته

6

آقای دکتربهنام خالدی

عضوکمیته

7

خانم دکترپروین عباسی

عضوکمیته

8

آقای دکترعلیرضا عبدی

عضوکمیته

9

خانم دکترمرضیه کبودی

عضوکمیته

10

خانم اعظم باخته

عضوکمیته

11

خانم دکتر لیلی رستم نیا

عضوکمیته

12

آقای دکتر وحید قنبری

عضوکمیته

13

آقای محمود رحمتی

عضوکمیته

14

خانم صبا کریمی

عضوکمیته

15

خانم دکتر آرزو حاصلی

عضوکمیته

16

خانم دکتر فروزان شریفی پور

عضوکمیته

 17 آقای دکتر نادر سالاری

عضوکمیته

 

 

 

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار ، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 6719816593
تلفن : 38162538 - 38162401
فکس: 38162532 - 38162520