امور مالی و حسابداری

 مسئول  واحد:مریم حجتی کارشناس ارشد مدیریت 

سمت: مسئول حسابداری

شماره تماس : 08338162083

شرح وظایف

 کسب خط مشی و دستور العمل های لازم از معاونت اداری و مالی

·           نظارت بر وظایف کارکنان تحت سرپرستی

·           صدور دستورهای لازم و راهنمایی به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی

·           ارجاع مکاتبات و مراسلات به کارکنان تحت سرپرستی

·           تهیه و تنظیم گزارش و آمارهای مربوطه برای مقام مافوق

·           اجرای صحیح مقررات وآیین نامه هاو دستورالعمل ها و مصوبات مربوطه

·           نظارت بر قراردادها جهت مطابقت با قوانین مالی ومعاملاتی دانشگاه

·           نظارت در زمینه صدور وثبت اسناد مالی ، تهیه مغایرات بانکی 

·           نظارت بر تهیه لیست ها، وصول و ارسال به موقع درآمدها ، سیاهه ریز کسور قابل انتقال و غیر قابل انتقال به خزانه

·           نظارت برحسن انجام مراحل تشخیص ، تعهد و تسجیل و صحت مراحل سه گانه مزبوربر اساس قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی و سایر مقررات جاری دانشگاه

·           صدور برگه های حسابداری بر اساس دستور العمل های صادره و امضاء آن ها

·           ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·           ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·           پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·           انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود

مراد نوری حسابدار امین اموال کارشناس مدیریت

نوری

رستگار فتحی نیا حسابدار  کار شناس ارشد حسابداری

 

 

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار ، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 6719816593
تلفن : 38162538 - 38162401
فکس: 38162532 - 38162520