معاون آموزشی

 

دکتر حیدر پور

 

دکتر سوسن حیدر پور، دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشیار
رزومه - برنامه هفتگی

ایمیل: sheydarpour@kums.ac.ir

 تلفن:38162386-083

 

پرستاری و مامایی رشته هایی مبتنی بر عمل هستند و طبیعتا"معاونت آموزشی دانشکده وظیفه تعلیم و تربیت دانشجویانی را بر عهده دارد که صلاحیت و توانمندی لازم را برای ارائه خدمات مراقبتی درمانی به آحاد جامعه داشته باشند. از این رو با توجه به جهان در حال رشد و توسعه و تغییر، معاونت آموزشی با هدایت و بستر سازی های لازم با محوریت ارتقاء و انطباق فرآیند یاددهی و یادگیری، وظیفه حفظ و بهبود کیفیت آموزش پرستاری و مامایی را بر عهده دارد.
برکسی پوشیده نیست که فاصله گرفتن آموزش از آنچه در محیط های بالینی در جریان است تهدیدی جدی برای آموزش پرستاری و مامایی است و بر این اساس، تلفیق آموزش و بالین پرستاری و مامایی به عنوان یک استراتژی مهم در دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه در برنامه چهارساله دانشگاه و دانشکده انعکاس یافته و مسئولیت اصلی اجرایی نمودن آن بر عهده معاونت آموزشی دانشکده است. امید است با ارائه مدل های آموزشی مبتنی بر واقعیت های موجود، در حوزه های  برنامه ریزی، روش های تدریس و روش های ارزیابی و ارزشیابی، دانش آموختگان این دانشکده از صلاحیت لازم جهت ایفای نقش حرفه ای خود برخوردار گردند.

 

 

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار ، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 6719816593
تلفن : 38162538 - 38162401
فکس: 38162532 - 38162520