کارگروه ارزشیابی آموزش

هدف :

ارتقاء سطح آموزش و رشد و تقویت توانمندهای اعضاء هیات علمی در جهت گسترش کیفیت آموزش و تدریس اثر بخش.

فعالیت های مورد انتظار :

 * نظارت و هدایت ارزشیابی عملکرد اعضا هیات علمی )ارزشیابی استاد(

* نظارت بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی )ارزشیابی دانشجو و آزمون(

* نظارت بر ارزشیابی دانشکده.

* پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی.

* نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی )برنامه درسی، استاد، آزمون(

* بررسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی )برنامه درسی، استاد، آزمون(

* ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی دانشجویان )نظری و بالینی(

* ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان.

* مشارکت و همکاری در انجام ارزشیابی درونی.

* مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی.

* ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده به .EDC

 

کارگروه ارزشیابی آموزشی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

خانم دکتر مژگان خلیلی

مسئول کارگروه

 khalily1267@yahoo.com

2

خانم دکتر مستانه کامروامنش

عضو کارگروه

3

خانم دکترسوسن حیدرپور

عضو کارگروه

4

خانم اعظم فرجی

عضو کارگروه

5

خانم دکتر طیبه ماه ور

عضو کارگروه

6

آقای دکتربهنام خالدی

عضو کارگروه

7

خانم دکترپروین عباسی

عضو کارگروه

8

آقای دکترعلیرضا عبدی

عضو کارگروه

9

خانم دکترمرضیه کبودی

عضو کارگروه

10

خانم اعظم باخته

عضو کارگروه

11

خانم دکتر لیلی رستم نیا

عضو کارگروه

12

آقای دکتر وحید قنبری

عضو کارگروه

13

آقای محمود رحمتی

عضو کارگروه

14

خانم صبا کریمی

عضو کارگروه

15

خانم دکتر آرزو حاصلی

عضو کارگروه

16

خانم دکتر فرانک جعفری

عضو کارگروه