کمیته ارزشیابی آموزش

هدف :

ارتقاء سطح آموزش و رشد و تقویت توانمندهای اعضاء هیات علمی در جهت گسترش کیفیت آموزش و تدریس اثر بخش.

فعالیت های مورد انتظار :

 * نظارت و هدایت ارزشیابی عملکرد اعضا هیات علمی )ارزشیابی استاد(

* نظارت بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی )ارزشیابی دانشجو و آزمون(

* نظارت بر ارزشیابی دانشکده.

* پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی.

* نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی )برنامه درسی، استاد، آزمون(

* بررسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی )برنامه درسی، استاد، آزمون(

* ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی دانشجویان )نظری و بالینی(

* ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان.

* مشارکت و همکاری در انجام ارزشیابی درونی.

* مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی.

* ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده به .EDC

 

اعضاء کمیته  ارزشیابی آموزشی

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

خانم دکترمرضیه کبودی

2

آقای علی اکبر ویسی رایگان

3

خانم دکترسوسن حیدرپور

4

خانم دکترپروین عباسی

5

آقای دکتر امیرجلالی

6

آقای دکتر وحید قنبری

7

خانم اعظم فرجی

8

خانم صبا کریمی

9

خانم دکتر مژگان خلیلی

10

آقای دکترعلیرضا عبدی

11

دکتر طیبه ماه ور

12

آقای دکتربهنام خالدی

13

آقای مسعود فلاحی

14

خانم سمیه مهدوی کیان

15

خانم لیدا منتی

16

آقای محمدجواد ویسی