آقای محمود رحمتی مدیر گروه روان پرستاری

محمود رحمتی  محمود رحمتی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد روان پرستاری

مرتبه: مربی

علاقه مندی ها: سلامت معنوی، گروه درمانی، سالمندی

  رزومه

  Email: mrahmati@kums.ac.ir mrahmati1983@gmail.com