کمیته ارزیابی برنامه

                                             کمیته  ارزیابی برنامه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

آقای دکتر علیرضا عبدی

مسئول کمیته

a_abdi61@yahoo.com

2

خانم اعظم فرجی

مسئول EDO

3

آقای دکترعلی اکبر ویسی رایگان

عضو کمیته

4

خانم دکترسوسن حیدرپور

عضو کمیته

5

خانم دکتر پروین عباسی

عضو کمیته

6

خانم دکترمژگان خلیلی

عضو کمیته

7

خانم دکترمستانه کامروامنش

عضو کمیته

8

آقای دکتروحید قنبری

عضو کمیته

9

آقای دکتررستم جلالی

عضو کمیته

10

آقای دکتر علیرضا خاتونی

عضو کمیته

11

خانم دکتر اعظم نادری

عضو کمیته

12

آقای محمود رحمتی

عضو کمیته

13

خانم دکتر آرزو حاصلی

عضو کمیته

14

آقای دکتر امیر جلالی

عضو کمیته

15

آقای دکتر نادر سالاری

عضو کمیته

16

آقای پیام نیک جو

عضو کمیته

17

خانم لیدا منتی

عضو کمیته

18

خانم دکتر مرضیه کبودی

عضو کمیته

 

 

 

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار ، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 6719816593
تلفن : 38162538 - 38162401
فکس: 38162532 - 38162520