مسئول خدمات

مسئول خدمات محمد شکری

 

شرح وظایف : خدمات

1 .دریافت دستور و برنامه کار از معاونت اداری و مالی دانشکده

2 .نظارت بر حسن جریان امور واحدهای تحت سرپرستی

3 .صدور دستورهای الزم و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی و سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تعیین

وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت واحدهای تحت سرپرستی

4 .نظارت و رسیدگی به واحد امور قراردادها و واگذاری ها

5 .نظارت و رسیدگی به واحد کارپردازی

6 .نظارت و رسیدگی به امور مربوط به حضور و غیاب کارکنان خدمات

7 .نظارت و رسیدگی به واحد نامه رسانی داخلی و خارجی

8 .نظارت و رسیدگی به واحد تأسیسات

9 .نظارت و رسیدگی به واحد خدمات

10 .نظارت و رسیدگی به واحد باغبانی و فضای سبز

11 .نظارت و رسیدگی بر واحد نقلیه و سرویس های کارورزی دانشجویان

12 .نظارت و رسیدگی به واحد تلفنخانه

13 .نظارت و رسیدگی به امور تعمیرات ساختمانی و عمرانی دانشکده


 

 

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار ، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 6719816593
تلفن : 38162538 - 38162401
فکس: 38162532 - 38162520