اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

 

ردیف

اعضای کمیته تحصیلات تکمیلی

1

آقای علی اکبر ویسی رایگان

2

آقای دکتر رستم جلالی

3

آقای دکتر علیرضا خاتونی

4

خانم دکتر  پروین عباسی

5

خانم دکتر سوسن حیدرپور

6

خانم دکتر مرضیه کبودی

7

آقای جهانگیر رضایی

8

آقای دکتر امیر جلالی

9

آقای دکتر علیرضا عبدی

10

خانم فرانک جعفری

11

خانم اعظم باخته

12

خانم دکتر    میترا کولیوند

13

آقای محمود رحمتی