امور بالینی

 

   مسئو ل امور بالینی   دکتر لیلی رستم نیا/  دکترای آموزش پرستاری / استاد یار / رزومه

رزومه

     

   
 
 

 

 

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار ، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 6719816593
تلفن : 38162538 - 38162401
فکس: 38162532 - 38162520