دکترعلیرضا خاتونی

دکتر علی رضا خاتونی

 

دکتر علی رضا خاتونی   از دانشگاه علوم پزشکی تهران/استاد تمام   رزومه

  علاقمندی: آموزش و یادگیری مبتنی بر اینترنت آموزش بالینی- مراقبت های ویژه

   Email: Akhatony@kums.ac.irakhatony@gmail.com

دکتر فرانک جعفری

دکتر فرانک جعفری /

  دکتر فرانک جعفری / دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی از دانشگاه تهران/ استاد یار/ رزومه / علاقه مندی:سیاستگذاری سلامت-اقتصاد سلامت-پرستاری سلامت جامعه Faranakjafari2002@yaoo.com

احمد خشای

احمد خشای

 

 

احمد خشای کارشناس ارشد پرستاری استاد یار /   رزومه/علاقمندیمفاهیم پایه-انکولوژی- غدد درون ریز-قلب وعروق

دکتر لیلی رستمی نیا


رزومه

دکتر لیلی رستمی نیا/  دکترای آموزش پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران/ دانشیار/رزومه

 

دکتر فاطمه حدادیان

 


خانم دکتر حدادیان

 

 دکتر فاطمه حدادیان کار شناس ارشد پرستاری  از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و دکترای پرستاری  از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

استادیار  رزومه

علاقمندی:مراقبت پرستاری مبتنی بر هوش هیجانی- مراقبت پرستاری در بیماران دیالیز - حوزه های طب سنتی

ا کرم قبادی کارشناس

 

رزومه

 

ا کرم قبادی کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران / مربی رزومه  علاقمندی:آموزش و پیشگیری و کنترل در دیابت –بیماریهای قلبی -آموزش

 

 

صبا کریمی

 

رزومه

 

صبا کریمی کارشناس ارشد پرستاری/مربی رزومه  علاقمندی:: خودمراقبتی در بیماریهای مزمن-اپیدمیولوژی بیماریها- پیشگیری از بیماریهای واگیر غیرواگیر

مسعود فلاحی

 

فلاحی

مسعود فلاحی کارشناش ارشد  پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی /مربی/رزومه