ارتباط با ما

آدرس: میدان ایثار- دولت آباد - دانشکده پرستاری و مامایی

تلفن و فاکس مدیریت :08338162532و08338162181

اداره آموزش38162535-083

Email:fac_n.m@kums.ac.ir