شماره تماس های مستقیم و داخلی دانشکده

 

واحد

داخلی

شماره مستقیم

ریاست

150

38162545

دفتر ریاست

101

38162181

 فکس ریاست

 

38162552

معاون آموزشی

102

 

معاون اداری و مالی

105

38162537

معاون آموزشی

106

38162386

رئیس اداره عمومی

107

38162531

دبیر خانه

109

38162520

حسابداری

110

38162083

حسابدار2 

145

 

تدارکات

129

38162247

انبار

128

 

خدمات اموال

142

 

حراست

123

 

نگهبانی

146

 

کارگزینی

149

38162547

بایگانی

143

 

رئیس آموزش

112

38162535

کارشناسان آموزش

114

 

بایگانی آموزشی

115

 

سمعی بصری

139

 

مدیرگروه پرستاری

116

38162560

دکتر جعفری

117

 

مدیر پژوهش

118

38162247

مدیر گروه روانپرستاری

127

38162572

مدیر گروه مامایی

121

38162559

فرهنگی

119

 

تحصیلات تکمیلی

120

38162180

دکتر  کامروامنش

148

 

دکتر فرجی

132

 

دکتر خلیلی

122

 

دکترکبودی خانم کلهر

140

 

دکتر جلالی

134

 

دکتر خاتونی

133

 

آقای رحمتی دکترقنبری

136

 

امور بالینی

137

 

مرکز مهارتهای بالینی

126

 

مشاوره خانم امیدی

151

 

اپراتور1

اپراتور2 

38162538

38162401

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ ۱۲:۱۷