ارتباط با ما

آدرس: میدان ایثار- دولت آباد - دانشکده پرستاری و مامایی

تلفن و فاکس:8278588-0833

Email:fac_n.m@kums.ac.ir