ارتباط با ما


((تلفن های مستقیم وداخلی دانشکده+فکس))

 واحد شماره     داخلی 
 ریاست 38162545   150
 دفترریاست  38162181  101
 فکس ریاست 38162552   
 دفترمعاونین    102
 معاون اداری مالی 38162537   105
 معاون آموزشی  38162386 106 
 رئیس اداره امور عمومی  38162531  107
واحد شماره داخلی
 دبیرخانه  38162520 109 
 حسابداری  38162083  110
 حسابداری2    145
تدارکات   38162247 129 
 انبار   128 
خدمات واموال 
142 
 حراست   123 
نگهبانی    146 
کارگزینی  38162547  149 
بایگانی اداری پرسنلی    143 
رئیس آموزش  38162535  112 
کارشناسان آموزش    114 
بایگانی آموزش    115 
واحدسمعی وبصری    139 

واحد

 شماره داخلی 
 مدیرگروه پرستاری  38162560  116
 دکترجعفری   117 
 مدیرپژوهش  38162247 118 
 مدیرگروه روانپرستاری  38162572 127 
 مدیرگروه مامایی  38162559 121 
 مدیر فرهنگی    119
 مدیر تحصیلات تکمیلی 38162180  120
 خانمهاکامروامنش/اسفندیاری    148
 خانمها :حدادیان.فرجی.قبادی    132
 خانمها:منتی خلیلی    122
 خانمها دکتر کبودی.کلهری    140
 آقایان دکتر جلالی.دکتر خشای    134
 آقای دکتر خاتونی    133
 آقای رحمتی   114
 دکتر حیدر پور    118
 امور بالینی    137
 مرکز مهارتهای بالینی(پراتیک)    126
 مشاوره خانم امیدی   151 
 اپراتور1  38162538  
 اپراتور2  38162401