دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معاونت آموزشی / گروهای آموزشی / گروه آموزشی پرستاری داخلی- جراحی، فن پرستاری و پرستاری سلامت جامعه