دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / ریاست / برنامه ملاقات با ریاست و معاونین دانشکده

برنامه ملاقات با ریاست و معاونین دانشکده

 

 برنامه ملاقات با ریاست و معاونین دانشکده

 ردیف نام و نام خانوادگی  روزهفته   زمان ملاقات
 1 دکتر علی اکبر ویسی رایگانی  شنبه الی چهارشنبه 12-14 
2 دکتر سوسن حیدر پور  شنبه الی چهارشنبه  12-14
3 دکترعلیرضا عبدی
دوشنبه الی چهارشنبه   10-13