رئیس اداره امورعمومی

معرفی دانشکده پرستاری و مامایی

رئیس اداره امورعمومی : محمد کریم خاموشی / کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

 

 

شرح وظایف:

1 .دریافت دستور و برنامه کار از معاونت اداری و مالی دانشکده.

2 .نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی.

3 .صدور دستورهای الزم بمنظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی.

4 .راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی و سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار وتعیین وظایف و حدود اختیارات و

مسئولیت واحدهای تحت سرپرستی.

5 .ایجاد زمینه های مناسب برای جذب نیروی انسانی متعهد و متخصص و کارآمد و نگهداری نیروهای الیق و شایسته

موجود.

6 .نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به سیستم جامع پرسنلی.

7 .نظارت بر حسن انجام امور بهبود مدیریت و تحول اداری.

8 .نظارت و انجام امور سازمان الکترونیک دانشکده .

9 .نظارت و سرپرستی بر امور آموزش و بهسازی و پژوهش

10 .نظارت بر حسن انجام امور کارگزینی کارکنان برابر قوانین و مقررات استخدامی.

11 .نظارت بر حسن امور بانک های اطالعاتی و تهیه آمارهای پرسنلی.

12 .بررسی و کنترل نامههای تهیه شده و پاراف آنها.

13 .بررسی و رسیدگی به امور حضور و غیاب، عملکرد و ترفیعات.

14 .گردآوری قوانین و مقررات کارکنان و اعضاء هیات علمی.

15 .نظارت و سرپرستی امور دفتری و بایگانی.

16 .شرکت در کمیته ها، سمینارها و جلسه های مختلف و گزارش های الزم جهت استحضار مقام محترم اداری و مالی

دانشکده.

17 .پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصالحی مورد نیاز.

18 .انجام سایر امور برابر دستور مقام مافوق

 

 

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار ، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 6719816593
تلفن : 38162538 - 38162401
فکس: 38162532 - 38162520