دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معاونت آموزشی / گروهای آموزشی / گروه آموزشی پرستاری کودکان ومدیریت پرستاری

 

 

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار ، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 6719816593
تلفن : 38162538 - 38162401
فکس: 38162532 - 38162520