دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معاونت آموزشی / گروهای آموزشی / گروه آموزشی پرستاری اورژانس مراقبتهای ویژه