بهنام خالدی کارشناس ارشد روان پرستاری و مدیرگروه

خالدی

بهنام خالدی دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش مدیریت روان پرستاری از دانشگاه تربیت مدرس تهران  رزومه/دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سنندج
  

دکتر امیر جلالی

دکتر امیر جلالی

دکتر امیر جلالی کارشناس ارشد روان پرستاری و دکترای تخصصی پرستاری/دانشیار / رزومه 

Email: a_jalali@kums.ac.ir ,Jalali_amir@yahoo.com

محمود رحمتی

محمود رحمتی  محمود رحمتی کارشناس ارشد روان پرستاری / مربی / رزومه

  Email: mrahmati@kums.ac.ir mrahmati1983@gmail.com

 

 

وهاب کرمی وند

وهاب کرمی وند کارشناس ارشد سالمندی از دانشگاه علوم پزشکی ایران/مربی/ رزومه

Email: vahab.karamivand@kums.ac.ir---karamivandv@yahoo.com