منشور اخلاقی

منشور اخلاقی دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه

 

" اِنّی بُعِثتُ لا تمم مکارِمَ االَخالق "

من مبعوث شدم تا مکارمِ اخلاق را تمام کنم

کنز العمال، حدیث 52175 جلد3 ،صفحه 16

 

منشور اخلاقی دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه

ما مجموعه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، هم پیمان می شویم با قصد قربت الهی، براساس ارزش های اخلاقی و موازین متعالی نظام جمهوری اسلامی، هم راستا با نقشه علمی دانشگاه در جهت تعالی فردی و سازمانی گام برداریم.

1. توکل به خدا و استعانت از ذات باری تعالی را در رأس امور قرار دهیم.

2. تقویت التزام به مبانی اخالقی – اسلامی و ترویج ارزش های متعالی را وظیفه خود دانسته؛ با رعایت موازین نظام جمهوری اسلامی ایران، در جهت تحقق اهداف عالیه اسلامی گام برداریم.

3. شرافت و منزلت انسانی افراد را ارج نهاده، صیانت از جوهره و گوهر والی انسانی و اکرام آن را تکلیف الهی خود بدانیم.

4. متعهد می گردیم خویشتن داری، گشاده رویی، متانت، ادب و احترام متقابل را در ارتباط با همکاران، دانشجویان و ارباب رجوع مورد توجه قرار دهیم.

5. جهت برخورداری کلیه ذی نفعان دانشکده از خدمات، تسهیلات و فرصت های مختلف از جمله فرصت های علمی، پژوهشی، رفاهی و ... صرف نظر از ویژگی هایی چون جنس، نژاد، ملیت، مذهب، زمینه های اقتصادی، اجتماعی و ... ؛ براساس اصل عدالت، انصاف و شایسته سالاری اهتمام ورزیم.

6.  جهت نهادینه ساختن فرهنگ تعامل و گفتمان صادقانه مبتنی بر اصول اخلاقی و برخورد با رفتارهای نامناسب همچون غیبت، شایعه پراکنی، مذمت یا اقدامات بدخواهانه نسبت به یکدیگر، تلاش می نماییم.

7. با استفاده از خرد و مشارکت جمعی که بهترین رویکرد جهت تحقق اهداف سازمانی است، ترویج فرهنگ همکاری توأم با فضای باز فکری، خلاقیت، نوآوری و توانمند سازی مجموعه را سرلوحه همت خویش قرار می دهیم.

8. همواره به اصل رازداری، امانت داری، عدم افشای اسرار، مدارک و اسناد محرمانه پایبند هستیم.

9. اصل خیرخواهی و نوع دوستی را سرلوحه کار خود قرار داده و آنچه را که از خیر و نیکی برای خود می خواهیم؛ برای دیگران هم بخواهیم و مسیر ترقی حرفه ای را برای همدیگر هموار سازیم.

10. به وظایف، شئون حرفه ای و اجتماعی متعهد بوده و در جهت همسویی اهداف فردی با اهداف دانشکده تلاش  می نماییم.

11. با ارتقای توانمندی های علمی، نشر دانش حرفه ای، در جهت پرداخت زکات علم و توسعه فرهنگ جانشین پروری می کوشیم.

12. خود را ملزم به وقت شناسی، رعایت نظم و انضباط و پرهیز از اسراف میدانیم  و در جهت بهره وری، ارتقاء و تعالی دانشکده در تمامی ابعاد و زمینه ها کوشا می باشم.