معرفی و شرح وظایف
وظایف مسئولین EDO/EDU

1-همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

2-همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاددهی-یادگیری، اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه های آموزشی و اعضای هیات علمی

3-ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش

4-شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی مرکزآموزشی درمانی مربوطه

5-هدایت اعضای هیات علمی در خصوص تدوین صحیح و به موقع طرح درس ها

6-ارسال به موقع طرح درس ها،برنامه ژورنال کلاب ها، سمینارها و کارگاه های درون دانشکده ای به مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه

7-ارسال نمونه سوالات امتحانی از طرف هریک از اعضای هیات علمی جهت آنالیز به مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه

8-نظارت برکمیت وکیفیت آموزش مجازی دانشکده و ارائه گزارش هفتگی در این خصوص به معاونت آموزشی و ریاست دانشکده و ارتباط با نمایندگان هر ورودی از دانشجویان جهت دریافت بازخورد

9-برقراری ارتباط با کارشناسان حوزه آموزش مداوم در مرکز مطالعات و توسعه در خصوص برگزاری کارگاه های آموزشی در قالب آموزش مداوم و حداقل برگزاری 5 کارگاه به صورت سالیانه توسط اعضای هیات علمی دانشکده

10-نیازسنجی از اعضای هیات علمی در خصوص کارگاه های آموزشی مورد نیاز و ارسال به EDC و تاکید به اعضای هیات علمی (بخصوص جدیدالورود) درخصوص شرکت در حداقل 5 کارگاه آموزشی به صورت سالیانه

11- ارسال صورتجلسات EDO دانشکده هردو ماه یک بار به مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه

12-هدایت ارزیابی درونی هریک از گروه های آموزشی دانشکده به صورت سه سال یک بار و ارائه گزارش پیشرفت و گزارش نهایی به مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه

13-هدایت کمیته دانشجویی از طریق برقراری ارتباط با نمایندگان هر ورودی از دانشجویان و ارسال صورتجلسات مربوطه به مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه

14-برنامه ریزی و نظارت جهت ارتقاء مستمر کیفیت آموزش بالینی در مراکز آموزشی درمانی 

 

 

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار ، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 6719816593
تلفن : 38162538 - 38162401
فکس: 38162532 - 38162520