کمیته ارزیابی و سنجش دانشجو

 

                                               کمیته  ارزیابی و سنجش دانشجو

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

خانم دکتر سمیرا گلعذار

مسئول کمیته

Golezar80@yahoo.com

2

خانم اعظم فرجی

مسئول EDO

3

خانم  دکتر کوثر قادری

عضو کمیته

4

آقای دکتر خلیل مرادی

عضو کمیته

5

خانم دکتر فرانک جعفری

عضو کمیته

6

خانم دکتر فروزان شریفی پور

عضو کمیته

7

خانم دکتر نسیم هاتفی مودب

عضو کمیته

8

آقای مسعود فلاحی

عضو کمیته

9

آقای کامران وفایی

عضو کمیته

10

آقای دکترعلی اکبر ویسی رایگان

عضو کمیته

11

خانم دکترسوسن حیدرپور

عضو کمیته

12

خانم اعظم باخته

عضو کمیته

13

آقای وهاب کرمی وند

عضو کمیته

14

خانم دکتر لیلی رستم نیا

عضو کمیته

15

خانم دکتر فاطمه حدادیان

عضو کمیته

 

 

 

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار ، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 6719816593
تلفن : 38162538 - 38162401
فکس: 38162532 - 38162520