کارشناسان آموزش


سرکار خانم فرحناز شیرزادیان

تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق

کارشناس آموزش دانشجویان پرستاری ترم اول تا چهارم 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

سرکار خانم ناهید پاشایی

تحصیلات: کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناس آموزش دانشجویان پرستاری ترم پنجم تاهشتم

 ----------------------------------------------------------------------------------------

سرکار خانم شیرین بهمن نژاد

تحصیلات: کارشناسی ژنتیک

کارشناس دانشجویان مامایی و بین الملل

 ----------------------------------------------------------------------------------------

سرکار خانم آرزو میرزایی

تحصیلات: کارشناس مامایی

کارشناس دانشجویان کارشناسی ارشد

 ----------------------------------------------------------------------------------------

سرکار خانم ناهید نوری

تحصیلات: لیسانس حسابداری

بایگانی آموزش

 ----------------------------------------------------------------------------------------

سرکار خانم زینب محمدی

تحصیلات: کارشناس حسابداری

تایپیست اداره آموزش 

 

شماره تماس با کارشناسان: 38162535-083