آزمایشگاه ها

 

آزمایشگاه پیراپزشکی - مرکز مهارتهای بالینی پراتیک - سالن تشریح دانشکده پزشکی