کارشناس امور فرهنگی

نام و نام خانوادگی:  قنبری

سمت: مسئول روابط عمومی  و کارشناس امور فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی