کارشناس امور فرهنگی

نام و نام خانوادگی:مریم مشتاقیان

سمت: مسئول روابط عمومی  و کارشناس امور فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی