کمیته پژوهش در آموزش

هدف کمیته پژوهش در آموزش :

هدف این کمیته ارتقای روش های پژوهش و آموزش اثربخش و پلایش نتایج آموزش و پژوهش در عمل و

به معنای دیگر در محیط تئوری و بالینی آموزشی می باشد .

فعالیت های مورد نیاز انتظار :

 *برگزاری جلسات منظم به منظور بررسی طرح های پژوهش در کمیته پژوهش در آموزش.

 *بررسی تهیه و اعلام فهرست نیازهای پژوهشی و اولویت بندی طرح های پژوهش در حوزه آموزش.

 *هدایت و تشویق اعضای هیا ت علمی جهت انجام طرح های پژوهشی در زمینه آموزش علوم پزشکی.

* هدایت تحقیقات دانشجویی در زمینه آموزشی علوم پزشکی.

* تدارک برنامه های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی.

* اطلاع رسانی در زمینه سایت ها و ارتباطات پژوهشی و آموزشی.

* ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه جمع آوری و ارسال طرح های تحقیقاتی در زمینه آموزش

جهت تصویب و کارشناسی.

* مشاوره مشارکت و همکاری در طرحی و اجرای طرح های پژوهش در آموزش.

* مشاوره و مشارکت در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همایش سالیانه آموزش پزشکی.

 ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده.

 

**************************  

                                    کمیته  پژوهش در آموزش

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

آقای دکتررستم جلالی

مسئول کمیته

Ks_jalali@yahoo.com

2

آقای دکترعلیرضا خاتونی

عضو کمیته

3

آقای دکتر نادر سالاری

عضو کمیته

4

خانم دکتر سمیرا گلعذار

عضو کمیته

5

خانم  دکتر کوثر قادری

عضو کمیته

6

خانم صبا کریمی

عضو کمیته

7

خانم دکتر فرانک جعفری

عضو کمیته

8

آقای احمد خشای

عضو کمیته

9

آقای دکتر امیر جلالی

عضو کمیته

10

آقای مسعود فلاحی

عضو کمیته

11

آقای کامران وفایی

عضو کمیته

12

آقای دکترعلی اکبر ویسی رایگان

عضو کمیته

13

خانم دکترسوسن حیدرپور

عضو کمیته

14

خانم دکترمستانه کامروامنش

عضو کمیته

15

آقای دکتر علیرضا عبدی

عضو کمیته

16

آقای دکترمحمدمهدی محمدی

عضو کمیته

17

خانم دکترمرضیه کبودی

عضو کمیته

18

خانم دکتر فاطمه مرآتی فشی

عضو کمیته

 

 

 

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار ، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 6719816593
تلفن : 38162538 - 38162401
فکس: 38162532 - 38162520