کمیته پژوهش در آموزش

هدف کمیته پژوهش در آموزش :

هدف این کمیته ارتقای روش های پژوهش و آموزش اثربخش و پلایش نتایج آموزش و پژوهش در عمل و

به معنای دیگر در محیط تئوری و بالینی آموزشی می باشد .

فعالیت های مورد نیاز انتظار :

 *برگزاری جلسات منظم به منظور بررسی طرح های پژوهش در کمیته پژوهش در آموزش.

 *بررسی تهیه و اعلام فهرست نیازهای پژوهشی و اولویت بندی طرح های پژوهش در حوزه آموزش.

 *هدایت و تشویق اعضای هیا ت علمی جهت انجام طرح های پژوهشی در زمینه آموزش علوم پزشکی.

* هدایت تحقیقات دانشجویی در زمینه آموزشی علوم پزشکی.

* تدارک برنامه های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی.

* اطلاع رسانی در زمینه سایت ها و ارتباطات پژوهشی و آموزشی.

* ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه جمع آوری و ارسال طرح های تحقیقاتی در زمینه آموزش

جهت تصویب و کارشناسی.

* مشاوره مشارکت و همکاری در طرحی و اجرای طرح های پژوهش در آموزش.

* مشاوره و مشارکت در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همایش سالیانه آموزش پزشکی.

 ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده.

 

**************************

اعضاء کمیته پژوهش در آموزش

    

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

آقای دکترنادرسالاری

2

آقای دکترعلی اکبر ویسی رایگان

3

آقای دکترعلیرضا خاتونی

4

خانم دکترسوسن حیدرپور

5

آقای احمد خشای

6

خانم اعظم فرجی

7

آقای محمود رحمتی

8

آقای دکتر بهنام خالدی

9

خانم دکترمرضیه کبودی

10

خانم دکترمژگان خلیلی

11

خانم دکترطیبه ماه ور

12

خانم دکتر پروین عباسی

13

خانم دکترلیلی رستم نیا

14

خانم دکترآرزو حاصلی

15

خانم دکترمستانه کامروامنش

16

خانم پریچهر نوری