کارگروه پژوهش در آموزش

هدف کمیته پژوهش در آموزش :

هدف این کمیته ارتقای روش های پژوهش و آموزش اثربخش و پلایش نتایج آموزش و پژوهش در عمل و

به معنای دیگر در محیط تئوری و بالینی آموزشی می باشد .

فعالیت های مورد نیاز انتظار :

 *برگزاری جلسات منظم به منظور بررسی طرح های پژوهش در کمیته پژوهش در آموزش.

 *بررسی تهیه و اعلام فهرست نیازهای پژوهشی و اولویت بندی طرح های پژوهش در حوزه آموزش.

 *هدایت و تشویق اعضای هیا ت علمی جهت انجام طرح های پژوهشی در زمینه آموزش علوم پزشکی.

* هدایت تحقیقات دانشجویی در زمینه آموزشی علوم پزشکی.

* تدارک برنامه های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی.

* اطلاع رسانی در زمینه سایت ها و ارتباطات پژوهشی و آموزشی.

* ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه جمع آوری و ارسال طرح های تحقیقاتی در زمینه آموزش

جهت تصویب و کارشناسی.

* مشاوره مشارکت و همکاری در طرحی و اجرای طرح های پژوهش در آموزش.

* مشاوره و مشارکت در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همایش سالیانه آموزش پزشکی.

 ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده.

 

**************************  

                                     کارگروه  پژوهش در آموزش

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

آقای دکتررستم جلالی

مسئول کارگروه

Ks_jalali@yahoo.com

2

آقای دکترعلیرضا خاتونی

عضوکارگروه

3

آقای دکتر نادر سالاری

عضوکارگروه

4

خانم دکتر سمیرا گلعذار

عضوکارگروه

5

خانم  دکتر کوثر قادری

عضوکارگروه

6

خانم صبا کریمی

عضوکارگروه

7

خانم دکتر فرانک جعفری

عضوکارگروه

8

آقای احمد خشای

عضوکارگروه

9

آقای دکتر امیر جلالی

عضوکارگروه

10

آقای مسعود فلاحی

عضوکارگروه

11

آقای کامران وفایی

عضوکارگروه

12

آقای دکترعلی اکبر ویسی رایگان

عضوکارگروه

13

خانم دکترسوسن حیدرپور

عضوکارگروه

14

خانم دکترمستانه کامروامنش

عضوکارگروه

15

آقای دکتر وحید قنبری

عضوکارگروه