دکتر مستانه کامروامنش

کامراومنش

مدیر گروه :دکتر مستانه کامروامنش دکتری سلامت باروری از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/استادیار/ علاقه مندی: سلامت باروری، بیماریهای زنان،  بارداری ، زایمان، پس از زایمان، بارداری های پرخطر، مشاوره در مامایی، طب مکمل در مامایی، تنظیم خانواه و سلامت زنان/ رزومه / برنامه هفتگی

 Email: kamravamanesh@yahoo.com

دکتر سوسن حیدر پور

 

دکتر سوسن حیدر پور

دکتر سوسن حیدرپور دکتری سلامت باروری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/دانشیار/ علاقه مندی: بهداشت باروری و سلامت جنسی-کیفیت زندگی- بارداری و زایمان- سلامت نوجوانان- یائسگی- طب مکمل در بارداری وزایمان، / رزومه / برنامه هفتگی  Email: sheydarpour@kums.ac.ir

اعظم باخته

 

اعظم باخته

خانم اعظم باخته دانشجوی دکتری سلامت باروری از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود/ مربی/ علاقه مندی: بهداشت باروری، کیفیت زندگی، مشاوره، زایمان طبیعی، یائسگی، کاربرد طب مکمل در مامایی،/ رزومه / برنامه هفتگی   Email: bakhteh_a@yahoo.com

 

دکتر مرضیه کبودی

دکتر مرضیه کبودی

 

 

  دکتر مر ضیه کبودی دکتری سلامت باروری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/ استادیار/ علاقه مندی: سلامت باروری، مطالعات

 جمعیتی، پژوهش‌های کیفی و ترکیبی/ رزومه / برنامه هفتگی
 Email: fkaboudi@kums.ac.ir

 

کارشناس گروه

کارشناس گروه سلامت باروری

 

 حسنا کلهری کارشناس ارشد سلامت باروری Email: hosna.kalhori@yahoo.com