مستانه کامروامنش

کامراومنش

مستانه کامروامنش/  دکترای  تخصصی بهداشت باروری از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / رزومه

 تلفن:38162559

Kamravamanesh @ kums. ac. ir

 

 

دکتر سوسن حیدر پور

 

دکتر سوسن حیدر پور

دکتر سوسن حیدر پور / دکترای تخصصی بهداشت باروری از دانشگا ه علوم پزشکی تهران  دانشیار رزومه- E mail: sheydarpour@kums.ac.ir, s.heydarpour1394@yahoo.com

اعظم باخته

 

اعظم باخته

سرکار خانم اعظم باخته  دکترای  تخصصی بهداشت باوری/ استاد یار/علاقه مندیبهداشت باروری، کیفیت زندگی، مشاوره، زایمان  طبیعی، یائسگی، کاربرد طب مکمل در ماماییتلفن38162559 aa_bakhteh @kums.ac.ir

  

 

مرضیه اسفدیاری


سرکار خانم  مر ضیه اسفدیاری   کارشناس ارشد  مامایی / همکار آموزشی /رزومه /علاقمندی:بهداشت باروری آموزش مامایی/تلفن:38162559
 

عالم تاج کرمانی کارشناس

سرکار خانم عالم تاج کرمانی کارشناس ارشد آموزش پزشکی /کارشناس گروه تلفن:38162559