مدیریت امور فرهنگی

محمود رحمتی

 

 محمود رحمتی کارشناس ارشد روان پرستاری / مربی / 

Email: mrahmati@kums.ac.ir 

  


حوزه مدیریت دانشجویی فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی در کنار فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده، بستری مناسب برای ایجاد رشد و توسعه همه جانبه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی و علمی دانشجویان، اساتید و کارکنان است. از آنجا که پرستاران و ماماها از ارائه دهندگان خدمات سلامت در جامعه هستند و حرفه های خدمت رسان همواره باید بر اساس نیازهای جامعه ارئه خدمت کنند، لذا حرکت دانشکده پرستاری و مامایی به سمت دانشگاه نسل چهارم نیز خواهد بود. تحول فرهنگی و اجتماعی در جهت حرکت به سمت دانشکده نسل سوم و چهارم در سه عرصه انجام خواهد شد: الف) تغییر نگرش نسبت به فعالیت اجتماعی، ب) توسعه مهارتی و انجام فعالیتهای اجتماعی، ج) تعمیق ارتباط با جامعه.

چشم انداز:

چشم انداز این
مدیریت، تربیت دانشجویانی سالم از نظر جسمی، روانی، فرهنگی و اجتماعی است که توان بکارگیری علوم و تخصص دانشگاهی خود در عرصه جامعه و ایفای نقش حرفه ای در نظام سلامت به عنوان پرستار و ماما را داشته باشند.

ماموریت/رسالت:

این
مدیریت در راستای اهداف راهبردی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و همچنین اهداف فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی مبنی بر ایجاد بستری برای توانمند سازی اجتماعی و مشارکت در فرآیند توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور ماموریت های زیر را بر عهده دارد:
• برنامه ریزی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزیابی کلیه خدمات رفاهی دانشجویی
• توانمندسازی دانشجویان در پاسخگویی اجتماعی
• ایجاد روحیه نشاط، امید، خود باوری و شجاعت علمی
• ترویج فرهنگ اسلامی و ایرانی
• کشف و پرورش استعدادهای فرهنگی و ورزشی اساتید، دانشجویان و پرسنل دانشکده
• تقویت پروفیشنالیسم، تعهد حرفه ای و جانشین پروری
• پرورش و ارتقای مهارتهای فردی، خانوادگی و اجتماعی دانشجویان

وظایف و اختیارات:

• نظارت بر امور دانشجویی- فرهنگی دانشکده بر حسب مسئولیت محوله
• تلاش در جهت هماهنگی با سایر بخش های دانشکده به منظور حسن انجام امور
• پیشنهاد بودجه براساس نیازهای
مدیریت مربوطه به رئیس دانشکده
• برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر انجام تمامی امور مربوط به واحد های تحت سرپرستی
• پایش مستمر فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

 

 

 

 

 

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار ، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 6719816593
تلفن : 38162538 - 38162401
فکس: 38162532 - 38162520