دکتر پروین عباسی

پروین عباسی

دکتر پروین عباسی/ دکترای تخصصی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی  تهران/   دانشیار/ رزومه /

Email: p-abasi6330@kums.ac.ir , p_abasi6330@yahoo.com 
 
 

سمیه مهدوی کیان

دکتر سالاری

سمیه مهدوی کیان ارشد پرستاری داخلی جراحی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه/مربی/رزومه

Email: Somayeh.Mahdavikian@kums.ac.ir,

دکتر نادر سالاری

دکتر نادر سالاری/دکترای تخصصی آمار /دانشیار

دکتر نادر سالاری/دکتری تخصصی آمار  از دانشگاه مالزی /دانشیار/رزومه

Email Address: n_s_514@yahoo.com , n.salari@kums.ac.i