دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معاونت آموزشی / مرکز آموزش مهارتهای بالینی