دکتر علی اکبر ویسی رایگان

دکتر سالاری

 
  

 دکتر علی اکبر ویسی رایگان / دکترای تخصصی پرستاری / استادیار/رزومه/برنامه هفتگی /علاقمندی:مراقبتهای ویژه -پژهشهای کیفی و کمی- آموزش بالینی visi_akbar@yahoo.com تلفن 083 -38162545

 

دکتر علی رضا عبدی

دکتر عبدی

   دکتر علیرضا عبدی دکتری تخصصی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی /دانشیار علاقه مندی مراقبتهای ویژه-پژوهشهای کمی و کیفی-آموزش بالینی             رزو مه   A_abdi61@yahoo.com تلفن 38162560-083

 

دکتر وحید قنبری

 دکتر سالاری

دکتر وحید قنبری دکتری سلامت در حوادث و بلایا از دانشگاه علوم پزشکی تهران استادیار / رزو مه  علاقه مندی :مراقبتهای اورژانس در بیمارستان و اورژانس پیش بیمارستانی-آمادگی سازمانهای بهداشتی در برابر بلایا تلفن38162560-083 vahid.gh13@gmail.com
 
 

 

 

 

معصومه اسمعیلی وند

 اسمعلی-وند

 معصومه اسمعیلی وند / کارشناس ارشد پرستاری  از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه/دانشجوی دکترای تخصصی بیولوژی و تولید مثل دانشگاه علوم پزشکی تبریز/ مربی/رزومه

برنامه هفتگی /cv/  علاقمندی:

 

  

محمد مهدی خشمین

 

خشمین

محمد مهدی خشمین / کارشناس ارشد پرستاری ویژه/ از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه /مربی رزو مه /علاقمندی:مراقبتهای ویژه (قلب و عروق-تنفس)-مطالعات کیفی-آموزش بالینی mohammadmehdi.khashmin@kums.ac.ir mohammadmehdi.khashmin@gmail.com تلفن38162560-083
 
 
 

 

   

 

 

 

اعظم فرجی

اعظم فرجی

اعظم فرجی کار شناس ارشد پرستاری ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مربی/ برنامه هفتگی /رزومه/علاقمندیپژوهش در بخش های ویژه (CCU-ICU-دیالیز-اورژانس)-مشکلات آموزش بالینیfaraji.azam@gmail.com 
 
 
 

 

 

 

 

دکتر خلیل مرادی

مرادی

  دکتر خلیل مرادی دکتری تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه استادیار/  زرو مه/ علاقه مندی مراقبتهای ویژه قلب و عروق-مطالعات کیفی moradi.khalil12@gmail.com