اعظم فرجی

 

اعظم فرجی

 

اعظم فرجی دانشجوی دکتری تخصصصی پرستاری (PHD) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مربی/ برنامه هفتگی/ رزومه /علاقمندی پژوهش در بخش های ویژه (CCU-ICU-دیالیز-اورژانس)-مشکلات آموزش بالینیfaraji.azam@gmail.com

 

دکتر علی اکبر ویسی رایگان

دکتر سالاری

 
  

 دکتر علی اکبر ویسی رایگان / دکترای تخصصی پرستاری / استادیار/رزومه/برنامه هفتگی /علاقمندی:مراقبتهای ویژه -پژهشهای کیفی و کمی- آموزش بالینی visi_akbar@yahoo.com تلفن 083 -38162545

دکتر علیرضا عبدی

دکتر عبدی

   دکتر علیرضا عبدی دکتری تخصصی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی /دانشیار علاقه مندی مراقبتهای ویژه-پژوهشهای کمی و کیفی-آموزش بالینی/ رزومه   A_abdi61@yahoo.com تلفن 38162560-083

 

دکتر وحید قنبری

 

دکتر سالاری

 

 

دکتر وحید قنبری دکتری سلامت در حوادث و بلایا از دانشگاه علوم پزشکی تهران استادیار / رزومه  علاقه مندی :مراقبتهای اورژانس در بیمارستان و اورژانس پیش بیمارستانی-آمادگی سازمانهای بهداشتی در برابر بلایا تلفن38162560-083 vahid.gh13@gmail.com
 
  

معصومه اسمعیلی وند

 اسمعلی-وند

 دکترمعصومه اسمعیلی وند / کارشناس ارشد پرستاری  از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه/ دکتری تخصصی بیولوژی و تولید مثل دانشگاه علوم پزشکی تبریز/ مربی/رزومه

برنامه هفتگی/  علاقمندی: جنین شناسی/ مراقبت های ویژه ICU - CCU/ تکنیک های کمک باروری

محمد مهدی خشمین

 

خشمین

 
 
 محمد مهدی خشمین / کارشناس ارشد پرستاری ویژه/ از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه /مربی/ رزومه /علاقمندی:مراقبتهای ویژه (قلب و عروق-تنفس)-مطالعات کیفی-آموزش بالینی mohammadmehdi.khashmin@kums.ac.ir mohammadmehdi.khashmin@gmail.com تلفن38162560-083
 
 
 

   

کامران وفایی

وفایی

 

کامران وفایی/ کارشناس ارشد مراقبتهای ویژه پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه /مربی / برنامه هفتگی/ رزومه/ علافه مندی مراقبت های ویژه-جراحی اورژانس و نروسرجری k.vafaee60@gmail.com
 

 

 

دکتر خلیل مرادی

مرادی

 
 
دکتر خلیل مرادی دکتری تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه استادیار/  زرومه/ علاقه مندی مراقبتهای ویژه قلب و عروق-مطالعات کیفی moradi.khalil12@gmail.com

 

 

دکتر اعظم نادری

 
دکتر اعظم نادری
 
دکتر اعظم نادری دکتری تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی تهران/ استادیار/ زرومه/ علاقه مندی مراقبتهای ویژه قلب و عروق-مطالعات کیفی