سرکار خانم عالم تاج کرمانی کارشناس ارشد آموزش پزشکی /کارشناس گروه

 

 

 

عالم تاج کرمانی کارشناس ارشد آموزش پزشکی /کارشناس گروه

 

 تلفن تماس: 38162559-083