کمیته توانمندسازی

هدف:

ارتقاء سطح آموزش و رشد و تقویت توانمندهای اعضاء هیات علمی در جهت گسترش کیفیت آموزش و تدریس اثر بخش.

فعالیت های مورد انتظار :

*مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های

آموزشی ویژه اعضای هیات علمی و ارائه باز خورد به این مرکز.

* نیاز سنجی سالیانه اعضا هیات علمی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز.

* برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با روش های نوین ارزشیابی  (نظری و بالینی).

* اطلاع رسانی به موقع به اعضا هیات علمی جهت شرکت در کارگاه ها.

* جلب مشارکت اعضا هیات علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های برنامه ریزی شده.

* همکاری با EDC در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه و به روز رسانی صفحه کمیته مربوطه در

سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده.

* توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی و گسترش روش های بهینه و نوین

آموزش.

* ترغیب گروه های آموزشی به اعمال تغییرات در کوریکولوم های آموزشی بر اساس مشلات

منطقه و اولویت های تعیین شده با تاکید بر کار در عرصه.

* برگزاری جلسات متعدد با حضور اساتید، مربیان و دانشجویان دانشکده در خصوص مشکلات

برنامه های کارآموزی و کارورزی.

* و ارائه راهکار به مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه.

* اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی و دانشجویان.

* ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده.

 

 ************  

کمیته توانمند سازی

  

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

خانم دکترپروین عباسی

مسئول کمیته

P_abasi2003@yahoo.com

2

خانم دکترسوسن حیدرپور

عضو کمیته

3

خانم اعظم فرجی

مسئول EDO

4

خانم دکترمژگان خلیلی

عضو کمیته

5

خانم اعظم باخته

عضو کمیته

6

آقای محمود رحمتی

عضو کمیته

7

آقای وهاب کرمی وند

عضو کمیته

8

آقای دکتروحید قنبری

عضو کمیته

9

آقای دکتر علیرضا خاتونی

عضو کمیته

10

آقای دکتر خلیل مرادی

عضو کمیته

11

خانم دکتر نسیم هاتفی مودب

عضو کمیته

12

آقای دکتر علی اکبر ویسی رایگان

عضو کمیته

13

خانم دکتر فاطمه حدادیان

عضو کمیته

14

خانم دکتر اعظم نادری

عضو کمیته

15

خانم دکترسعیده بخشی

عضو کمیته

16

آقای حامد کرمی

عضو کمیته

 

  

 

 

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار ، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 6719816593
تلفن : 38162538 - 38162401
فکس: 38162532 - 38162520