کارگروه توانمندسازی آموزشی

هدف:

ارتقاء سطح آموزش و رشد و تقویت توانمندهای اعضاء هیات علمی در جهت گسترش کیفیت آموزش و تدریس اثر بخش.

فعالیت های مورد انتظار :

*مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های

آموزشی ویژه اعضای هیات علمی و ارائه باز خورد به این مرکز.

* نیاز سنجی سالیانه اعضا هیات علمی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز.

* برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با روش های نوین ارزشیابی  (نظری و بالینی).

* اطلاع رسانی به موقع به اعضا هیات علمی جهت شرکت در کارگاه ها.

* جلب مشارکت اعضا هیات علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های برنامه ریزی شده.

* همکاری با EDC در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه و به روز رسانی صفحه کمیته مربوطه در

سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده.

* توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی و گسترش روش های بهینه و نوین

آموزش.

* ترغیب گروه های آموزشی به اعمال تغییرات در کوریکولوم های آموزشی بر اساس مشلات

منطقه و اولویت های تعیین شده با تاکید بر کار در عرصه.

* برگزاری جلسات متعدد با حضور اساتید، مربیان و دانشجویان دانشکده در خصوص مشکلات

برنامه های کارآموزی و کارورزی.

* و ارائه راهکار به مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه.

* اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی و دانشجویان.

* ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده.

 

 *************

کارگروه توانمند سازی آموزشی

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

خانم دکترپروین عباسی

مسئول کارگروه

P_abasi2003@yahoo.com

2

خانم دکترسوسن حیدرپور

عضو کارگروه

3

خانم اعظم فرجی

عضو کارگروه

4

خانم دکترمژگان خلیلی

عضو کارگروه

5

خانم دکتر طیبه ماه ور

عضو کارگروه

6

خانم اعظم باخته

عضو کارگروه

7

آقای دکتر بهنام خالدی

عضو کارگروه

8

آقای وهاب کرمی وند

عضو کارگروه

9

آقای دکترعلیرضا عبدی

عضو کارگروه

10

آقای دکتر علیرضا خاتونی

عضو کارگروه

11

آقای دکتر خلیل مرادی

عضو کارگروه

12

خانم دکتر نسیم هاتفی مودب

عضو کارگروه

13

آقای محمدمهدی خشمین

عضو کارگروه

14

خانم دکتر فاطمه حدادیان

عضو کارگروه

15

خانم دکتر لیلی رستم نیا

عضو کارگروه