مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
ویسی
ویسی
ویسی
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
در راستای بین المللی سازی دانشگاه
در راستای بین المللی سازی دانشگاه
در راستای بین المللی سازی دانشگاه
در راستای بین المللی سازی دانشگاه
در راستای بین المللی سازی دانشگاه
در راستای بین المللی سازی دانشگاه
عکس بررسی وضعیت سلامت
عکس بررسی وضعیت سلامت
عکس بررسی وضعیت سلامت
مژگان خلیلی
مژگان خلیلی
مژگان خلیلی
دکتر سالاری
دکتر سالاری
دکتر سالاری
مهر
مهر
مهر
دکتر علی رضا عبدی
دکتر علی رضا عبدی
دکتر علی رضا عبدی
برگ زرینی دیگر بر افتخارات دانشکده افزوده شد.
برگ زرینی دیگر بر افتخارات دانشکده افزوده شد.
برگ زرینی دیگر بر افتخارات دانشکده افزوده شد.
اولین دانشجوی بین الملل در رشته کارشناسی ارشد پرستاری ویژه فارغ التحصیل شد  خانم امل محمد رسول از کشور عراق با د فاع از پایان نامه خود در مقطع کاارشناسی ارشد پرستاری ویژه  در دانشکده پرستاری و مامایی فارق التحصیل گریدد
اولین دانشجوی بین الملل در رشته کارشناسی ارشد پرستاری ویژه فارغ التحصیل شد  خانم امل محمد رسول از کشور عراق با د فاع از پایان نامه خود در مقطع کاارشناسی ارشد پرستاری ویژه  در دانشکده پرستاری و مامایی فارق التحصیل گریدد
اولین دانشجوی بین الملل در رشته کارشناسی ارشد پرستاری ویژه فارغ التحصیل شد خانم امل محمد رسول از کشور عراق با د فاع از پایان نامه خود در مقطع کاارشناسی ارشد پرستاری ویژه در دانشکده پرستاری و مامایی فارق التحصیل گریدد
کامراومنش
کامراومنش
کامراومنش
مهر
مهر
مهر
دکتر سالاری
دکتر سالاری
دکتر سالاری
مژگان خلیلی
مژگان خلیلی
مژگان خلیلی
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر
مهر

نشست انجمن علمی مامایی با مدیران گروههای مامایی وفرهنگی دانشکده پرستاری ومامایی

معرفی دانشکده پرستاری و مامایی

کسب موفقیت دانشجویان عزیز دانشکده پرستاری ومامایی در کسب عنوان برگزیدگان جشنواره بین المللی سیمرغ

معرفی دانشکده پرستاری و مامایی

برگزاری جلسه جذب اعضای هیأت علمی

ماه مبارک رمضان

 اخبار     

مهارتهای بالینی

Loading