نقشه سایت

صفحه نخست

اطلاعات تماس

شماره تماس های مستقیم و داخلی دانشکده

ریاست

رئیس دانشکده

دانشکده به روایت تصویر

منشور اخلاقی

برنامه ملاقات با ریاست و معاونین دانشکده

معاونت آموزشی

معاون آموزشی

اداره آموزش

رئیس اداره آموزش و برنامه ریزی

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

برنامه های آموزش

کارشناسان آموزش

سر فصل دروس رشته ها

گروهای آموزشی

گروه آموزشی پرستاری داخلی- جراحی، فن پرستاری و پرستاری سلامت جامعه

مدیرگروه

اعضا گروه

طرح درس

گروه آموزشی پرستاری اورژانس مراقبتهای ویژه

مدیر گروه

اعضا گروه

طرح درس

گروه آموزشی پرستاری سالمندی و روان پرستاری

طرح درس

گروه آموزشی پرستاری کودکان ومدیریت پرستاری

مدیرگروه

اعضا گروه

طرح درس

گروه آموزشی مامائی

افراد و برنامه ها

تاریخچه گروه مامایی

فعالیت های آموزشی

برنامه های پژوهشی

فرم ها و آیین نامه ها

طرح درس گروه مامایی

کوریکولوم

منابع آزمون جامع مامایی

لاک بوک پیوسته و ناپیوسته

گروه آموزشی سلامت باروری

اعضا هیات علمی

تحصیلات تکمیلی

مدیرتحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی پرستاری

آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی

فرمهای دکتری پرستاری

کولیکولوم و ایین نامه

فرایند ها و فلو چارت ها

فرمهای کارشناسی ارشد

آئین نامه کارشناسی ارشد

روال تصویب پروپوزال دانشجویان ارشد

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

اسامی دانشجویان ارشد

عناوین پایان نامه ها

آئین نامه و فرم های آموزشی دکترا تخصصی پرستاری

فلوچارت تحصیلات تکمیلی

امور بالینی

دفتر توسعه آموزش EDO

مسئول واحد

معرفی و شرح وظایف

آیین نامه ها

کارگروه ها

کارگروه برنامه ریزی درسی

کارگروه ارزشیابی آموزش

کارگروه توانمندسازی آموزشی

کارگروه پژوهش در آموزش

آموزش مجازی

برنامه راهبردی و عملیاتی

کارگاه ها

استعدادهای درخشان

طرح درس ها و طرح دوره ها

گروه ارشد داخلی جراحی

گروه ارشد ویژه و اورژانس

گروه ارشد روانپرستاری و پرستاری سالمندی

گروه کودکان و مدیریت پرستاری

گروه ارشد سلامت باروری

گروه کارشناسی مامایی

لینک های ضروری

دفتر مشاوره تحصیلی

مرکز آموزش مهارتهای بالینی

سمعی بصری

معاونت ادار ی مالی

معاون اداری و مالی

امور عمومی

امور مالی و حسابداری

انبار دار

مسئول خدمات

واحد فن آوری اطلاعات

شرح فعالیت ها

مرکز کامپیوتر و اینترنت

مطالب آموزشی

لینک های مفید

مدیریت پژوهش

مدیر پژوهشی

لیست طرح های مصوب پژوهشی

فلوچارت پژوهشی

کارشناسان پژوهش

آئین نامه ها و بخشنامه ها

اعضای کمیته پژوهش

فرم های پژوهشی طرح تحقیقاتی

کمیته تحقیقات دانشجویی

مدیرکمیته تحقیقات دانشجویی

آئین نامه ها و دستور العمل

طرح های مصوب پژوهشی

برنامه ها و طرحهای کمیته

مدیریت دانشجویی فرهنگی

کتابخانه

ارتباط با ما

اخبار و اطلاعیه

فرم ها

لینک های مرتبط

کارکنان

اساتید

دانشجویان

تالار گفتگو