نقشه سایت

ریاست دانشکده

رئیس دانشکده

پیام رئیس دانشکده

رئیس دفتر

روابط عمومی دانشکده

منشور اخلا قی

صفحه نخست

تقویم آوزشی نیمسال اول

تاریخچه

معاونت آموزشی

مسئو ل امور بالینی

فهرست هیات علمی گروه پرستاری و مامایی در دانشکده

سرپرست اداره آموزش

کارشناسان اموزش

آیین نامه های آموزشی واستاد مشاور

دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

سمعی بصری

پراتیک

کتابخانه

گروهای آموزشی

گروهها آموزشی پرستاری

گروه آموزشی کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشدپرستاری اورژانس مراقبتهای ویژه

طرح درس گروه آموزشی کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشد اورژانس و مراقبت های ویژه

اعضاگروه آموزشی اورژانس و مراقبت های ویژه

گروه آموزشی داخلی- جراحی، فن پرستاری و پرستاری سلامت جامعه

طرح درس و معرفی گروه گروه آموزشی داخلی جراحی و فن پرستاری

اعضا گروه داخلی و جراحی و فن پرستاری

گروه آموزشی سالمندی و روان پرستاری

اعضا گروه روان پرستاری و سالمندی

گروه آموزشی کودکان ومدیریت پرستاری

اعضا گروه آموزشی مدیزیت و پرستاری کودکان

طرح درس گروه کودکان

گروه آموزشی مامایی

گروه آموزش مامایی

اعضا گروه

گروه آموزشی سلامت باروری

اعضا گروه آموزشی سلامت باروری

معاون ادار ی مالی

امور عمومی

امور مالی و حسابداری

انبار دار

مسئول خدمات

مدیریت پژوهشی

لیست طرح های مصوب پژوهشی

فلوچارت پژوهشی

کارشناسان پژوهش

آئین نامه ها و بخشنامه ها

اعضای کمیته پژوهش

فرم های پژوهشی طرح تحقیقاتی

دفتر توسعه و فن آوری

مدیریت امورفرهنگی

تحصیلات تکمیلی

معرفی مسئول و شرح وظایف

سر فصل دروس رشته ها

آئین نامه کارشناسی ارشد

روال تصویب پروپوزال دانشجویان ارشد

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

اسامی دانشجویان ارشد

عناوین پایان نامه ها

فرم ها

فلوچارت تحصیلات تکمیلی

واحد توسعه آموزش EDO

آیین نامه ها و شیونامه ها

معرفی واحد

وظایف مسئولین EDO

کمیته برنامه ریزی درسی

کمیته ارزشیابی آموزش

کمیته توانمندسازی اساتید

کمیته پژوهش در آموزش

استعدادهای درخشان

لینک های ضروری

واحد فن آوری اطلاعات

شرح فعالیت ها

مرکز کامپیوتر و اینترنت

مطالب آموزشی

لینک های مفید

کمیته تحقیقات دانشجویی

آیین نامه ها و بخشنامه ها

هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی

نقشه سایت

بانک اطلاعات جامع مامایی کرمانشاه

ارتباط با ما

اخبار

اخبار دانشکده

اخبار دانشکده پرستاری و مامایی

تالار گفتگو