دانشجویان

 

 سامانه نوید                     کتابخانه                     درخواست مهمانی

 سامانه هم آوا                  رزو غذا                    درخواست انتقالی    

سامانه فرادید                  مدیریت تربیت بدنی    صندوق رفاه دانشجویان 

 مرکز مشاوره دانشجویی     ثبت نام خوابگاه

 

آدرس جدید سامانه نوید :

kumsnavid.smums.ac.ir