اخبار

    برگزاری جلسه جذب اعضای هیأت علمی👇

🟢درراستای فراخوان 1400 جلسه جذب اعضای هیأت علمی در مورخه 1400/08/15باحضور 👇

🟢جناب آقای دکتر محمد باقر حیدری

🟢جناب آقای دکتر محسن شهلایی

                      ونیز 👇

جناب آقای دکتر رستم جلالی ومعاونت محترم آموزشی ومدیران گروههای دانشکده پرستاری ومامایی درسالن ولایت برگزار گردید.

در طی این جلسه هفت نفر از همکاران در فراخوان شرکت کرده بودند ودر فضایی علمی مطالب مورد نظر را بیان نمودند.

واحد فرهنگی دانشکده پرستاری ومامایی

 

 

 

معرفی دانشکده پرستاری و مامایی