برنامه ریزی آموزشی

 کمیته برنامه ریزی آموزشی :

هدف اصلی این کمیته به بهبود و ارتقای کیفیت برنامه های درسی در گروه های آموزشی پرستاری و مامایی می باشد .
شرح وظایف :
1- نظارت بر اجرای برنامه های درسی و ارزشیابی
2- نظارت بر تدوین برنامه های درسی در سطح گروههای آموزشی دانشکده
3- ترغیب و هدایت گروههای آموزشی در تدوین Log book
4- نیاز سنجی آموزشی دانشجویان و انجام مداخلات آموزشی بر اساس اولویت های تعیین شده
5- همکاری در تدوین برنامه های عملیاتی دانشکده در راستای برنامه های استراتژیک آموزشی دانشگاه

کمیته برنامه ریزی آموزشی

اعضای کمیته:

دکتر مرضیه کبودی

دکتر نادر سالاری

آقای احمد خشای

خانم پروین عباسی

دکتر امیر جلالی

آقای جهانگیر رضایی

دکتر علی رضا خاتونی

خانم مهنوش تیماره

خانم اعظم فرجی

فاطمه حدادیان

آقای محمود رحمتی

دکتر ستاره جوانمردی

خانم مژگان خلیلی

آقای بهنام خالدی

خانم اعظم باخته

معصومه اسمعیلی وند

خانم سوسن حیدرپور

خانم لیدا منتی

دکتر کاوه شاه ویسی

خانم عالمتاج کرمانی

خانم سهیلا آستانگی