کمیته ارزشیابی آموزش

شرح وظایف:

1- انجام مطالعه به منظور اصلاح و تدوین فرمهای نظرسنجی از دانشجو ، مدیران گروه ، همکاران ، و خود ارزیابی

2- تدوین فرمهای ارزشیابی با توجه به نظر اساتید عضو کمیته ارزشیابی

3- انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای ارزشیابی برنامه های آموزشی و سنجش پیشرفت تحصیلی

4- تشکیل ساختار و سیستم ارزشیابی مستمر در دانشکده و گروههای آموزشی

5- کنترل و پایش عملکرد سیستم ارزشیابی زیر گروه ها در دانشکده

6- توسعه روشهای نوین و متنوع سنجش وارزشیابی دروس تئوری و بالینی دانشجویان وارائه مشاوره به اساتید وگروه های آموزشی

 

کمیته ارزشیابی آموزش

اعضای کمیته:

دکتر مرضیه کبودی

دکتر نادر سالاری

آقای احمد خشای

خانم پروین عباسی

دکتر امیر جلالی

آقای جهانگیر رضایی

دکتر علی رضا خاتونی

خانم مهنوش تیماره

خانم اعظم فرجی

فاطمه حدادیان

آقای محمود رحمتی

دکتر ستاره جوانمردی

خانم مژگان خلیلی

آقای بهنام خالدی

خانم اعظم باخته

معصومه اسمعیلی وند

خانم سوسن حیدرپور

خانم لیدا منتی

دکتر کاوه شاه ویسی

خانم عالمتاج کرمانی

خانم سهیلا آستانگی