کمیته برنامه ریزی آموزشی و مهارتهای بالینی

                             اعضای هیئت علمی گروه مامایی به تفکیک کمیته های دفتر توسعه آموزش دانشکده

ردیف

کمیته برنامه ریزی آموزشی

کمیته ارزشیابی آموزشی

1

خانم مژگان خلیلی

-         -

2

خانم اعظم باخته

خانم اعظم باخته

3

خانم مستانه کامروامنش

خانم مستانه کامروامنش

4

خانم مرضیه  اسفندیاری

خانم مرضیه  اسفندیاری

5

خانم لیدا منتی

خانم لیدا منتی

6

خانم  عالمتاج کرمانی

خانم  عالمتاج کرمانی

7

        خانم مرضیه کبودی

     خانم مرضیه کبودی

8

       خانم فرانک جعفری

     خانم فرانک جعفری

 

 

                      اعضای هیئت علمی گروه پرستاری به تفکیک کمیته های دفتر توسعه آموزش دانشکده

ردیف

برنامه ریزی آموزشی

ردیف

ارزشیابی آموزشی

1

آقای دکتر علی رضا خاتونی

1

آقای دکتر علی رضا خاتونی

2

آقای احمد خشای

2

آقای بهنام خالدی

3

آقای بهنام خالدی

3

خانم سهیلا آستانگی

4

آقای دکتر امیر جلالی

4

خانم اعظم فرجی

5

خانم سهیلا آستانگی

5

آقای محمود رحمتی

6

خانم اعظم فرجی

6

خانم مهنوش تیماره

7

آقای محمود رحمتی

7

       خانم فرانک جعفری

8

خانم اکرم قبادی

 

 

9

خانم فاطمه حدادیان

 

 

10

خانم مهنوش تیماره

 

 

11

      خانم فرانک جعفری

 

 

 12 آقای جهانگیر رضایی
  

 

 

 

اعضای کمیته های دفتر توسعه آموزش دانشکده

 

اعضــای کمیته

ردیف

برنامه ریزی آموزشی

ردیف

ارزشیابی آموزشی

1

آقای دکتر علی رضا خاتونی

1

آقای دکتر علی رضا خاتونی

2

آقای احمد خشای

2

آقای بهنام خالدی

3

آقای بهنام خالدی

3

خانم سهیلا آستانگی

4

آقای دکتر امیر جلالی

4

خانم اعظم فرجی

5

خانم سهیلا آستانگی

5

آقای محمود رحمتی

6

خانم اعظم فرجی

6

خانم اعظم باخته

7

آقای محمود رحمتی

7

خانم مرضیه اسفندیاری

8

خانم مژگان خلیلی

8

خانم لیدا منتی

9

خانم اعظم باخته

9

خانم عالمتاج کرمانی

10

خانم مستانه کامروامنش

10

خانم مرضیه کبودی

11

خانم مرضیه اسفندیاری

11

خانم مهنوش تیماره

12

خانم لیدا منتی

12

    خانم فرانک جعفری

13

خانم عالمتاج کرمانی

 

 

14

خانم مرضیه کبودی

 

 

15

خانم فاطمه حدادیان

 

 

16

خانم اکرم قبادی

 

 

17

خانم مهنوش تیماره

 

 

18

      خانم فرانک جعفری

 

 

 19 آقای جهانگیر رضایی