اخبار دانشکده پرستاری و مامایی

نشست انجمن علمی مامایی با مدیران گروههای مامایی وفرهنگی دانشکده پرستاری ومامایی👇

🟢در مورخه 1400/08/15 نشست صمیمانه ایی با حضور دانشجویان عزیز انجمن علمی مامایی دانشکده با 👇
       🟢مدیر گروه محترم مامایی /سرکار خانم دکتر مژگان خلیلی
                     و
🟢مدیرمحترم فرهنگی / جناب آقای محمود رحمتی
برگزار گردید ,که طی آن عملکرد انجمن علمی ونیز نظرات وپیشنهادات خوب دانشجویان مطرح گردید.
بدیهی است مسئولین مربوطه در راستای پیشبرد هرچه بیشتر فعالیتهای علمی انجمن تمامی مساعی خویش را بکار خواهند گرفت.

❇️واحد فرهنگی دانشکده پرستاری ومامایی
معرفی دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

 

معرفی دانشکده پرستاری و مامایی