دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مدیریت پژوهش / کمیته تحقیقات دانشجویی