مدیر پژوهش وشرح وظایف

دکتر سالاری  نام و نام خانوادگی: دکترنادر سالاری

 

دکتر نادرسالاری/دکترای  تخصصی آمار / استادیار/ از دانشگاه  مالزی

   

شرح وظایف:

1-دریافت طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی و همکاران شاغل در دانشکده و سایر مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی .

2-تشکیل شورای پژوهشی جهت بررسی طرحهای پژوهشی و سیاستگزاری پژوهشی در سطح دانشکده .

3- تعیین کارشناسان علمی جهت بررسی طرحهای پژوهشی و گزارش نهایی طرحهای پایان یافته .

4- نگارش صورتجلسات شورای پژوهشی دانشکده .

5- تشویق و کمک به محققین در تنظیم و تدوین طرحهای پژوهشی .

6- ارسال طرحهای پژوهشی و گزارش نهایی طرحهای پژوهشی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به منظور بررسی و اخذ تصمیم نهایی.

7- اجراء و ابلاغ آیین نامه ها و بخش نامه ها و دستور العمل های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در امور پژوهشی.

8- کمک به برگزاری همایشها و تشکیل دبیرخانه همایش .

9- درخواست برگزاری کارگاههای پژوهشی مورد نیاز اعضای هیأت علمی و کارکنان به مسئولین مربوطه و همکاری در جهت برگزاری کارگاهها در سطح دانشکده .

10- تعیین اولویتهای پژوهشی دانشکده با توجه به پیشنهادات مدیران گروههای آموزشی و اعضای هیأت علمی .

11- دریافت پیشنهادات و راهکارهای اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت ارتقاء امور پژوهشی و ارجاع آن به مسئولین مربوطه و پیگیری لازم .

12- نگارش و تنظیم و ارسال مکاتبات اداری مربوط به امور پژوهشی به قسمتهای مختلف دانشکده و خارج دانشکده .